Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΤΕ 2019

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΚΕΕ αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Τσιαπάρα, Μαρία Παππά και Στέφανο Κωστίκη και προεδρευόμενη από τη Δικαστική Αντιπρόσωπο Αλεξία – Μαρία Γιαγκίνη, μετά από διαλογή των ψηφοδελτίων των αρχαιρεσιών στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019 για την ανάδειξη Δ.Σ. Ε.Ε., ΟΤΟΕ, ΕΚΑ και Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων , ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων ΟΤΟΕ και αντιπροσώπων ΕΚΑ, βρέθηκαν τετρακόσια δέκα τέσσερα (414) ψηφοδέλτια εκ των οποίων τριακόσια εβδομήντα δύο (372) έγκυρα,  τριάντα ένα (31) άκυρα και έντεκα (11) λευκά

β) για την εκλογή Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων, βρέθηκαν τετρακόσια δέκα τέσσερα (414) ψηφοδέλτια εκ των οποίων τριακόσια σαράντα τρία (343) έγκυρα,  δέκα έξι (16) άκυρα και πενήντα πέντε (55) λευκά

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής , κάθε συνδυασμός έλαβε:

α) Ο συνδυασμός «ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ» έλαβε τριακόσιες πενήντα οκτώ (358) ψήφους και λαμβάνει εννέα (9) έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) έδρες στην εξελεγκτική επιτροπή και έξι (6) έδρες στην ΟΤΟΕ και το ΕΚΑ

β) Ο συνδυασμός «ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (Ε.Τ.ΕΚ)» έλαβε δέκα τέσσερις (14) ψήφους και δεν λαμβάνει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εξελεγκτική επιτροπή, την ΟΤΟΕ και το ΕΚΑ.

Στην συνέχεια έγινε η διαλογή των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και ο καθένας εξ αυτών έλαβε τις ακόλουθες ψήφους:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α)  ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ

1)      Η Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

2)     Η Ανδρακάκου Χριστίνα του Γεωργίου έλαβε σαράντα (40) ψήφους

3)     Ο Αντώνωφ Στυλιανός του Ηλία έλαβε σαράντα δύο (42) ψήφους

4)     Ο Βανας Αλέξανδρος του Γρηγορίου έλαβε έντεκα (11) ψήφους

5)     Η Βελεγράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε σαράντα πέντε (45) ψήφους

6)     Ο Βήχος Γεώργιος του Αντωνίου έλαβε σαράντα τέσσερις (44) ψήφους

7)     Ο Βούλγαρης Λεωνίδας του Σάββα έλαβε οκτώ (8) ψήφους

8)     Ο Γεωργιάδης Πασχάλης του Μανούση έλαβε τέσσερις (4) ψήφους

9)     Ο Γεωργούλης Διονύσιος του Αλέξανδρου έλαβε εκατόν επτά (107) ψήφους

10)  Ο Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου έλαβε επτά (7) ψήφους

11)   Ο Γιωργομιχελάκης Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους

12)  Ο Δεκούλος Βενετσιάνος του Ιωάννη έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ψήφους

13)  Ο Ευθυμίου Γρηγόρης του Σταύρου έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) ψήφους

14)  Ο Θεοδωρακάκος Αναστάσιος του Γεωργίου έλαβε ενενήντα τρεις (93) ψήφους

15)  Ο Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου έλαβε ογδόντα δύο (82) ψήφους

16)  Ο Κανταρτζής Αθανάσιος του Σωτηρίου έλαβε δέκα τέσσερις (14) ψήφους

17)  Ο Καρυδάκης Αριστομένης του Γεωργίου έλαβε εκατόν δώδεκα (112) ψήφους

18)  Η Κατσίλα Εριφύλη του Δημητρίου έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους

19)  Ο Κεχρής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου έλαβε ενενήντα επτά (97) ψήφους

20) Ο Κονταδάς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου έλαβε δέκα οκτώ (18) ψήφους

21)  Η Κωνσταντίνου Δέσποινα του Νικολάου έλαβε έντεκα (11) ψήφους

22) Ο Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους

23) Ο Οικονόμου Γεώργιος του Λεωνίδα έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους

24) Ο Πολύζος Φάνης του Δημητρίου έλαβε διακόσιους σαράντα (240) ψήφους

25) Ο Σιώρης Ηλίας του Σωτηρίου έλαβε εξήντα έξι (66) ψήφους

26) Η Τάγαρη Ευγενία του Ιωάννη έλαβε εκατόν εβδομήντα έξι (176) ψήφους

27) Ο Ταμπακάκης Παναγιώτης του Γεωργίου έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους

28) Η Τραφαλη Όλγα του Νικολάου έλαβε είκοσι οκτώ (28) ψήφους

29) Η Τσιγκαρίδα Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε σαράντα οκτώ (48) ψήφους

30) Η Φιλντιση Δήμητρα του Παναγιώτη έλαβε είκοσι έναν (21) ψήφους

31)  Ο Χατζηιωαννίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους

32) Η Χριστοδουλοπούλου Ελένη του Χριστοδούλου έλαβε ενενήντα (90) ψήφους

33) Ο Ψαράκης Σπυρίδων του Αντωνίου έλαβε εξήντα τέσσερις (64) ψήφους

34) Ο Ψυχάρης Βασίλειος του Παναγιώτη έλαβε δέκα οκτώ (18) ψήφους

Β) ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (Ε.Τ.ΕΚ)

1)      Ο Καραηλίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη έλαβε έντεκα (11) ψήφους

2)     Ο Πηλιτσίδης Ευγένιος του Εμμανουήλ έλαβε έντεκα (11) ψήφους

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α)  ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ

1)      Η Βελεγράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε ογδόντα πέντε (85) ψήφους

2)      Ο Βήχος Γεώργιος του Αντωνίου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) ψήφους

3)      Ο Γεωργιάδης Πασχάλης του Μανούση έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους

4)      Ο Γιωργομιχελάκης Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους

5)      Ο Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου έλαβε εκατόν ένα (101) ψήφους

6)      Η Κωτσιοπούλου Ουρανία του Γεωργίου έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους

7)      Ο Κανταρτζής Αθανάσιος του Σωτηρίου έλαβε σαράντα επτά (47) ψήφους

8)      Ο Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου έλαβε πενήντα τέσσερις (54) ψήφους

9)      Η Φιλντιση Δήμητρα του Παναγιώτη έλαβε σαράντα έξι (46) ψήφους

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΟΕ

Α)  ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ

1)      Η Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

2)     Η Ανδρακάκου Χριστίνα του Γεωργίου έλαβε δώδεκα (12) ψήφους

3)     Ο Αντώνωφ Στυλιανός του Ηλία έλαβε τριάντα εννέα (39) ψήφους

4)     Ο Βανας Αλέξανδρος του Γρηγορίου έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

5)     Η Βελεγράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε τριάντα έξι (36) ψήφους

6)     Ο Βούλγαρης Λεωνίδας του Σάββα έλαβε εννέα (9) ψήφους

7)     Ο Γεωργιάδης Πασχάλης του Μανούση έλαβε οκτώ (8) ψήφους

8)     Ο Γεωργούλης Διονύσιος του Αλέξανδρου έλαβε ενενήντα επτά (97) ψήφους

9)     Ο Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου έλαβε πέντε (5) ψήφους

10)  Ο Γιωργομιχελάκης Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

11)   Ο Δεκούλος Βενετσιάνος του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) ψήφους

12)  Ο Ευθυμίου Γρηγόρης του Σταύρου έλαβε εκατόν τριάντα εννέα (139) ψήφους

13)  Ο Θεοδωρακάκος Αναστάσιος του Γεωργίου έλαβε εξήντα επτά (67) ψήφους

14)  Ο Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου έλαβε εβδομήντα (70) ψήφους

15)  Ο Καρυδάκης Αριστομένης του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) ψήφους

16)  Η Κατσίλα Εριφύλη του Δημητρίου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους

17)  Ο Κεχρής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) ψήφους

18)  Ο Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους

19)  Ο Οικονόμου Γεώργιος του Λεωνίδα έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους

20) Ο Πολύζος Φάνης του Δημητρίου έλαβε διακόσιους δέκα τρεις (213) ψήφους

21)  Ο Σιώρης Ηλίας του Σωτηρίου έλαβε πενήντα δύο (52) ψήφους

22) Η Τάγαρη Ευγενία του Ιωάννη έλαβε εκατόν σαράντα (140) ψήφους

23) Ο Ταμπακάκης Παναγιώτης του Γεωργίου έλαβε δώδεκα (12) ψήφους

24) Η Τραφαλη Όλγα του Νικολάου έλαβε είκοσι εννέα (29) ψήφους

25) Η Τσιγκαρίδα Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα τέσσερις (34) ψήφους

26) Η Φιλντιση Δήμητρα του Παναγιώτη έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους

27) Ο Χατζηιωαννίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου έλαβε δύο (2) ψήφους

28) Η Χριστοδουλοπούλου Ελένη του Χριστοδούλου έλαβε ογδόντα δύο (82) ψήφους

29) Ο Ψαράκης Σπυρίδων του Αντωνίου έλαβε πενήντα δύο (52) ψήφους

30) Ο Ψυχάρης Βασίλειος του Παναγιώτη έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους

Β) ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (Ε.Τ.ΕΚ)

1)      Ο Καραηλίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

2)     Ο Πηλιτσίδης Ευγένιος του Εμμανουήλ έλαβε δέκα (10) ψήφους

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΑ

Α)  ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ

1)      Η Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα του Γεωργίου έλαβε δέκα τρεις (13) ψήφους

2)     Η Ανδρακάκου Χριστίνα του Γεωργίου έλαβε είκοσι εννέα (29) ψήφους

3)     Ο Αντώνωφ Στυλιανός του Ηλία έλαβε σαράντα (40) ψήφους

4)     Ο Βάνας Αλέξανδρος του Γρηγορίου έλαβε δώδεκα (12) ψήφους

5)     Η Βελεγράκη Μαρία του Γεωργίου έλαβε σαράντα (40) ψήφους

6)     Ο Βούλγαρης Λεωνίδας του Σάββα έλαβε επτά (7) ψήφους

7)     Ο Γεωργιάδης Πασχάλης του Μανούση έλαβε έξι (6) ψήφους

8)     Ο Γεωργούλης Διονύσιος του Αλέξανδρου έλαβε ενενήντα (90) ψήφους

9)     Ο Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου έλαβε έξι (6) ψήφους

10)  Ο Γιωργομιχελάκης Ιωάννης του Δημητρίου έλαβε οκτώ (8) ψήφους

11)   Ο Δεκούλος Βενετσιάνος του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) ψήφους

12)  Ο Ευθυμίου Γρηγόρης του Σταύρου έλαβε εκατόν τριάντα τρείς (133) ψήφους

13)  Ο Θεοδωρακάκος Αναστάσιος του Γεωργίου έλαβε εβδομήντα (70) ψήφους

14)  Ο Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου έλαβε εξήντα πέντε (65) ψήφους

15)  Ο Καρυδάκης Αριστομένης του Γεωργίου έλαβε ογδόντα δύο (82) ψήφους

16)  Η Κατσίλα Εριφύλη του Δημητρίου έλαβε δέκα επτά (17) ψήφους

17)  Ο Κεχρής Ευάγγελος του Κωνσταντίνου έλαβε εβδομήντα πέντε (75) ψήφους

18)  Ο Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου έλαβε τριάντα ένας (31) ψήφους

19)  Ο Οικονόμου Γεώργιος του Λεωνίδα έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους

20) Ο Πολύζος Φάνης του Δημητρίου έλαβε διακόσιους δύο (202) ψήφους

21)  Ο Σιώρης Ηλίας του Σωτηρίου έλαβε σαράντα εννέα (49) ψήφους

22) Η Τάγαρη Ευγενία του Ιωάννη έλαβε εκατόν τριάντα μία (131) ψήφους

23) Ο Ταμπάκης Παναγιώτης του Γεωργίου έλαβε δέκα τέσσερις (14) ψήφους

24) Η Τράφαλη Όλγα του Νικολάου έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους

25) Η Τσιγκαρίδα Μαρία του Κωνσταντίνου έλαβε τριάντα επτά (37) ψήφους

26) Η Φιλντιση Δήμητρα του Παναγιώτη έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους

27) Ο Χατζηιωαννίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου έλαβε έναν (1) ψήφο

28) Η Χριστοδουλοπούλου Ελένη του Χριστοδούλου έλαβε ογδόντα οκτώ (88) ψήφους

29) Ο Ψαράκης Σπυρίδων του Αντωνίου έλαβε σαράντα πέντε (45) ψήφους

Β) ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (Ε.Τ.ΕΚ)

1)      Ο Καραηλίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη έλαβε  έντεκα (11) ψήφους

2)     Ο Πηλιτσίδης Ευγένιος του Εμμανουήλ έλαβε έντεκα (11) ψήφους

Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Τερεζάκης Χαράλαμπος του Ελευθερίου έλαβε εκατόν ογδόντα (180) ψήφους

*****************************

Σε συνέχεια των ως άνω εκλέγονται:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Πολύζος Φάνης

240

Τάγαρη Ευγενία

176

Δεκούλος Βενετσιάνος

164

Ευθυμίου Γρηγόρης

147

Καρυδάκης Αριστομένης

112

Γεωργούλης Διονύσιος

107

Κεχρής Ευάγγελος

97

Θεοδωρακάκος Αναστάσιος

93

Χριστοδουλοπούλου Ελένη

90

Ως αναπληρωματικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος

82

Σιώρης Ηλίας

66

Ψαράκης Σπυρίδων

64

Τσιγκαρίδα Μαρία

48

Βελεγράκη Μαρία

45

Βήχος Γεώργιος

44

Αντώνωφ Στυλιανός

42

Ανδρακάκου Χριστίνα

40

Τραφαλη Όλγα

28

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος

101

Βελεγράκη Μαρία

85

Βήχος Γεώργιος

75

 

Ως αναπληρωματικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Μαργέτης Αθανάσιος

54

Κανταρτζής Αθανάσιος

47

Φιλντιση Δήμητρα

46

 

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΟΕ:

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Πολύζος Φάνης

213

Τάγαρη Ευγενία

140

Δεκούλος Βενετσιάνος

139

Ευθυμίου Γρηγόρης

139

Γεωργούλης Διονύσιος

97

Χριστοδουλοπούλου Ελένη

82

 

Ως αναπληρωματικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Καρυδάκης Αριστομένης

75

Κεχρής Ευάγγελος

75

Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος

70

Θεοδωρακάκος Αναστάσιος

67

Σιώρης Ηλίας

52

Ψαράκης Σπυρίδων

52

Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ:

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Πολύζος Φάνης

202

Δεκούλος Βενετσιάνος

136

Ευθυμίου Γρηγόρης

133

Τάγαρη Ευγενία

131

Γεωργούλης Διονύσιος

90

Χριστοδουλοπούλου Ελένη

88

 

Ως αναπληρωματικά μέλη οι:

ΜΕΛΗ

ΨΗΦΟΙ

Καρυδάκης Αριστομένης

82

Κεχρής Ευάγγελος

75

Θεοδωρακάκος Αναστάσιος

70

Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος

65

Σιώρης Ηλίας

49

Ψαράκης Σπυρίδων

45

Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ εκλέγεται:

Τερεζάκης Χαράλαμπος  (180) ψήφους

*****************************

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα