Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

logo_new

 

ΑΘΗΝΑ 17/1/2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο καταστατικό του Συλλόγου υπαλλήλων Γενικής – Πειραιώς (ΣΥΓΤΕ) το οποίο μετά από πρόταση των οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Πολύζο Φ. , Γεωργούλη Δ., Τάγαρη Ε, Ευθυμίου Γ, Δεκούλο Β, Καρυδάκη Α., Χριστοδουλοπούλου Ε, Σιώρη Η.) πλην ενός από τον οποίο ζητάμε να ανακαλέσει τα όσα συκοφαντικά έχει δημοσιεύσει εναντίον μελών του Δ.Σ, αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 9 Ιουνίου 2018 και καθόρισε ημερομηνία  Πανελλαδικής ψηφοφορίας των μελών του σωματείου στις 25-26-27 Ιουνίου του 2018 όπου ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ.546/11-12-2018 και είναι πλέον γεγονός και νόμιμη πράξη όπως σας είχαμε ανακοινώσει.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επισκεφθούν την σελίδα του  Συλλόγου μας sygte.gr/katastatiko  όπου είναι αναρτημένο το νέο καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση των μελών μας να το διαβάσουν και να ενημερωθούν.

Η εισφορά προς τον σύλλογο μειώνεται από το 0,75% επί των μηνιαίων αποδοχών στο 0,55% , μείωση της τάξης του 30% και θα εφαρμοσθεί στην μισθοδοσία Ιανουαρίου 2019.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 Κατανομή Εισφορών – Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση ζητούμε από τα μέλη μας να αποστείλουν έως το τέλος Ιανουαρίου 2019 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (info@www.sygte.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η οποία θα αναγράφει το συνολικό ποσό εισφορών που έχει παρακρατηθεί από την μισθοδοσία σας υπέρ ΣΥΓΤΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, άδεια σημ.(οι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί μόνο υπέρ ΣΥΓΤΕ)
  2. Μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018
  3. Μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2018
  4. Οποιαδήποτε μισθοδοσία στην οποία έχει υπάρξει μεταβολή.
  5. Αναλυτική κατάσταση των μηνιαίων εισφορών.

Σημειώνουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα της μισθοδοσίας.

Θα πρέπει  να φαίνεται  ο αριθμός  μητρώου, το ονοματεπώνυμο και οι εισφορές υπέρ ΣΥΓΤΕ.

Για τους συναδέλφους που έχουν επανενταχθεί στον σύλλογο μέσα στο 2018 θα πρέπει να αποστείλουν αντί για μισθοδοσία Ιανουαρίου 2018 την 1η μισθοδοσία όπου έγινε η παρακράτηση υπέρ ΣΥΓΤΕ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παραπάνω.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Ταμείου Αλληλεγγύης τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ sygte/kanonismos apergiakou το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα καταβάλλεται στα μέλη το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του ΣΥΓΤΕ στα τηλ 210 3811763 – 2164001546 – 2164001717 – τηλ. Προέδρου 2164001736 τηλ. Γενικού Γραμματέα 2164001592.

Επισυνάπτονται για διευκόλυνση πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης, κατάσταση μηνιαίων εισφορών.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Φ. ΠΟΛΥΖΟΣ , Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Ε.ΤΑΓΑΡΗ, Α. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Γ. ΔΕΚΟΥΛΟΣ, Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΟΥΣ

 

ΜΗΝΑΣ – ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΗΝΑΣ – ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ        2018  

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ            2018  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    2018  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                       2018  
ΜΑΡΤΙΟΣ             2018  

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ                  2018  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ             2018  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                      2018  
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ       2018  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ                     2018  
ΜΑΙΟΣ                  2018  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ                    2018  
ΙΟΥΝΙΟΣ               2018  

 

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2018  
ΙΟΥΛΙΟΣ                2018  

 

   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1): Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία Γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ.:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ.:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΣΥΓΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ————– €
 
 
 
 
 
(4)

 

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα