Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΤΕ

logotipo sygte

 

ΑΘΗΝΑ 27/4/2018

 

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής όπως συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2018 για την πλήρη και διαφανή ενημέρωσή σας για τα πεπραγμένα του συλλόγου.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για το χρονικό διάστημα 09.09.2017 – 31.03.2018

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου με παρόντες τους  συναδέλφους Χρήστο Σαλαμανδράκη και Ευάγγελο Κεχρή , διενήργησε στις 20 Απριλίου   2018 τον προβλεπόμενο από το Καταστατικό του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε. έλεγχο. Ο συν. Γεώργιος Βήχος  δεν παρευρέθη λόγω δικαιολογημένου κολλήματος.

Ο έλεγχος αφορούσε τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη γενική δραστηριότητα του Δ.Σ  του Συλλογικού μας Οργάνου, για την περίοδο από 09.09.2017 έως 31.03.2018 και διαπίστωσε τα παρακάτω:

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Τα ενεργά μέλη του Συλλόγου – με βάση το σχετικό Μητρώο του ΣΥΓΤΕ – ανέρχονται σε 617 με ημερομηνία 31/03/2018.

 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι ο Σ.Υ.Γ.Τ.Ε συνεργάστηκε  αρμονικά, εποικοδομητικά και κυρίως αποτελεσματικά με τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά σωματεία  ( Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε. και ΕΚΑ) , στα πλαίσια που ορίζει το άρθρο 2 του Καταστατικού.

Συμμετείχε σε όλες τις  απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας, που προκήρυξαν τα υπερκείμενα Όργανα για το Ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις.

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι όλες οι Αποφάσεις του Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ, καθώς και οι γενικότερες συνδικαλιστικές και λοιπές (αθλητικές, πολιτισμικές, κλπ) δραστηριότητές του, κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια που οριοθετούν τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα ( Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε., και Ε.Κ.Α.) και ήσαν πάντοτε σύμφωνες με το Καταστατικό του και τις σχετικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

  1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Συλλόγου, καθώς και η λοιπή χωροταξική και υλικοτεχνική υποδομή του, κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικές και μπορούν να εξυπηρετήσουν, πλήρως την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.

Επιπλέον προτείνεται η αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών στα πλαίσια της αύξησης  των εσόδων του ΣΥΓΤΕ.

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο  που διενεργήσαμε στα παραστατικά που εκδόθηκαν στην υπό εξέταση χρήση, καθώς και στις αντίστοιχες μηχανογραφικές λογιστικές Καταστάσεις  διαπιστώσαμε ότι καταχωρούνται χωριστά οι πληρωμές με επιταγές και χωριστά τα διάφορα μικροέξοδα (Μικρό Ταμείο) του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.

Από την αποτύπωση του βιβλίου του Μικρού Ταμείου διαπιστώσαμε ότι  το υπόλοιπο σε μετρητά με 28/03/2018 ήταν € 185.74

Επίσης , από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι για τις δαπάνες που πραγματοποίησε το Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε , κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου, υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις,  όπως και ανάλογες προσφορές.

Στην υπό εξέταση χρήση, η ρευστότητα του Απεργιακού Ταμείου διαμορφώνεται, με 31/03/2018 στο ύψος των 697.120,27 εκ των οποίων το  ποσό των 650.000 ευρώ έχει τοποθετηθεί σε προθεσμιακή κατάθεση με λήξη 31/12/2018 και  επιτόκιο 1,35% (μεικτό). Το υπόλοιπο στο λογαριασμό του Απεργιακού Ταμείου (6901-128783-732 ανέρχεται στο ποσό των 47.102,27 ευρώ.

Επίσης στην υπό εξέταση χρήση με 31/03/2018 η ρευστότητα του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 21.259,93 Ευρώ.

Διαπιστώνεται ότι ο Σύλλογος σε όλο το χρονικό διάστημα άσκησε συνετή  οικονομική πολιτική στην κατεύθυνση της περιστολής των εξόδων , όπου αυτό ήταν εφικτό και επιβεβλημένο.

Κρίνεται  αναγκαία η  περαιτέρω μείωσή τους όπου  αυτή είναι εφικτή.

Για όλες τις πληρωμές  υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ. Σημειωτέο ότι για ποσά κάτω των 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 08/01/2018 απόφαση Δ.Σ . προαπαιτείται η  έγκριση  του Προέδρου ή Ταμία του ΣΥΓΤΕ.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείτο,  ο Σύλλογος μέσα στα πλαίσια των αρχών της πλήρους διαφάνειας, προχωρούσε σε προσφορές από προμηθευτές της Τράπεζας για συγκεκριμένες προμήθειες και υπηρεσίες.

Παρατηρήθηκε ότι για την περίοδο από 01/07/2017 έως 09/09/2017 δεν έχει συνταχθεί έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η ρευστότητα του Συλλόγου την 09/09/2017 με βάση τα υπόλοιπα στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 49,045,54 ευρώ και το υπόλοιπο του Απεργιακού Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 683.879,59 ευρώ.

Σημειώνουμε επίσης ότι με απόφαση Δ.Σ. ποσό 650.000 ευρώ από τον λογαριασμό του Απεργιακού Ταμείου τοποθετήθηκε σε προθεσμιακή κατάθεση στις 02/02/2018, ενώ μέχρι τότε ήταν ανοιχτά χωρίς να αποδίδουν τους ανάλογους τόκους.

 

Αθήνα  20 Απριλίου 2018

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Σαλαμανδράκης                       Ευάγγελος Κεχρής

 

 

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα