Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑΠΓΤΕ

        

Αθήνα 20 Ιουνίου 2022

Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,                                                                                                                                            

Σας διαβιβάζουμε το πιο κάτω κείμενο του Εξωδίκου που επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, για ενημέρωση σας.

                                             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ  – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων

1.- Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς» (Σ.Υ.Γ.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σολωμού 20), με Α.Φ.Μ. 090162532 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο,

2.- Του Θεοφάνη Πολύζου, Προέδρου του ΔΣ της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης και κατοίκου της Αθήνας και

3.- Του Βενετσιάνου Δεκούλου, Γενικού Γραμματέα του ΔΣ ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης και κατοίκου της Αθήνας και

και των δύο ως εν ενεργεία υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς και ασφαλισμένων – εν ενεργεία μελών του Ταμείου ΤΑΠΓΤΕ.

Προς

Το σωματείο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΤΑΠΓΤΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σολωμού 20), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

Όπως γνωρίζετε από τα τέλη του 2020 σας έχουμε ζητήσει ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και την διαχείριση των οικονομικών του, την οποία εσείς αρνηθήκατε με την πρόφαση ότι η ενημέρωση θα γινόταν στην Γενική Συνέλευση των μελών, πλην όμως μέχρι σήμερα η Γενική Συνέλευση δεν έχει πραγματοποιηθεί. Οφείλουμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι οφείλετε να ενημερώνετε τακτικά και πλήρως τα μέλη του Ταμείου για τις ενέργειές σας, τη διαχείρισή σας και τον τρόπο διάθεσης των οικονομικών πόρων του καθώς και για την εν γένει οικονομική κατάστασή του, με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την παντελή έλλειψη διαφάνειας κατά την διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου και για την συστηματική παράλειψή σας να ενημερώνετε τα μέλη του για την πορεία του και την οικονομική του κατάσταση, ιδίως ενόψει του ότι το Ταμείο έχει προ πολλού πάψει να βρίσκεται σε λειτουργία και να επιτελεί τον σκοπό του και οι ασφαλισμένοι του δεν λαμβάνουν τις παροχές που δικαιούνται.

Σας καλούμε λοιπόν, στα πλαίσια της υποχρέωσης σας για ενημέρωση των ασφαλισμένων – μελών του Ταμείου :

– Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των ισολογισμών του Ταμείου της τελευταίας πενταετίας 2016 – 2021.

– Να μας ενημερώσετε για το εάν έχετε πραγματοποιήσει μετά το 2012 αναλογιστική μελέτη και εάν ναι να μας δώσετε αντίγραφό της.

– Να μας χορηγήσετε αναλυτική κατάσταση των εσόδων του Ταμείου και αναλυτική κατάσταση των οφειλών του, με ειδική αναφορά σε οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και σε τυχόν σχετικές ρυθμίσεις αυτών.

– Να μας χορηγήσετε αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του Ταμείου και όλων των εντύπων που συνυποβλήθηκαν, καθώς και της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του Ταμείου και του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.

– Να μας ενημερώσετε ποια ακίνητα του Ταμείου είναι μισθωμένα και πώς διαμορφώθηκε το μίσθωμα αυτών την τελευταία 5ετία. Επίσης αν υπάρχουν οφειλές μισθωμάτων και το ποσό της οφειλής αναλυτικά για κάθε ακίνητο.

– Να μας γνωστοποιήσετε τα πάγια λειτουργικά έξοδα του Ταμείου και ιδίως τα ποσά που καταβάλλονται για μισθοδοσία (αναλυτικά ανά υπάλληλο) καθώς και για αμοιβές συνεργατών (αναλυτικά ανά συνεργάτη).

– Να μας πληροφορήσετε αν ο προγραμματιστής και υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος, εξακολουθεί να εργάζεται στο Ταμείο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να μας ενημερώσετε εάν έχει προσληφθεί αντικαταστάτης του.

– Να μας ενημερώσετε εγγράφως και αναλυτικά για τις καταβολές που πραγματοποιήσατε προς ασφαλισμένους για οποιαδήποτε αιτία από το 2014  και να μας χορηγήσετε αντίγραφα των αποφάσεων του ΔΣ με βάση τις οποίες έγιναν  οι καταβολές αυτές.

– Να μας χορηγήσετε αντίγραφο της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 παρ. 14 του καταστατικού έκθεσης για τα έτη 2016 -2021

            Επίσης σας καλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι πότε διαρκεί η θητεία του παρόντος ΔΣ και να μας δώσετε αντίγραφο των δικαστικών προσωρινών διαταγών και αποφάσεων βάσει των οποίων διοικείται το Ταμείο από το 2021.

Υποβάλλουμε εξάλλου για άλλη μια φορά το αίτημα να μας χορηγήσετε      α) την λίστα – χωρίς ονόματα – των ασφαλισμένων που αναμένουν την καταβολή επιδόματος παιδιού με αναφορά του ποσού που οφείλεται στον καθένα β) την λίστα – χωρίς ονόματα – των ασφαλισμένων που αναμένουν την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος με αναφορά του ποσού που οφείλεται στον καθένα και γ) τον κατάλογο – χωρίς ονόματα – των εν ενεργεία μελών του Ταμείου.

Σας καλούμε επιπλέον να μας ενημερώσετε εάν έχετε επιδώσει στους αντιδίκους σας την απόφαση 11533/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει εκδοθεί από τις 6.8.2020 για την αγωγή με ΓΑΚ/ ΕΑΚ : 69882/6030/2019, δεδομένου ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών έχει αναστείλει τη συζήτηση της αίτησης που υποβάλατε για τη διάλυσή του Ταμείου έως την τελεσιδικία της υπόθεσης αυτής. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής έχουν παρέλθει σχεδόν 21 μήνες προφανώς αδράνειάς σας καταδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεστε για την διαδικασία εκκαθάρισης του Ταμείου αλλά επιδιώκετε – για άγνωστους σε εμάς λόγους  – να διατηρείτε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση που επιμηκύνει την κατάσταση ομηρίας των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Ταμείου και εν τέλει επιβαρύνει όλα τα μέλη του και απομειώνει αδικαιολόγητα την περιουσία του.

            Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεχθήκαμε από μέλη μας καταγγελίες ότι δεν αποδέχεστε και δεν χορηγείτε αριθμό πρωτοκόλλου στις αιτήσεις για παροχές που υποβάλουν οι ασφαλισμένοι του Ταμείου που καλύπτονταν από την αναστολή καταβολής των εισφορών τους μέσω της εκδοθείσας προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ότι τους δηλώνετε προφορικά ότι δεν δέχεσθε μισθοδοσίες και δικαιολογητικά για τον χρόνο της αναστολής ούτε για την παροχή εφάπαξ, ούτε για το βοήθημα παιδιών. Επιπλέον, δεν παραδίδετε στους συναδέλφους, όπως κατά πάγια πρακτική πράττατε, το έντυπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής και του βοηθήματος παιδιού, ώστε να γνωρίζουν το ποσό που δικαιούνται.

Η νεοπαγής αυτή τακτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το καταστατικό του Ταμείου και παραβιάζει την προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την αντικαταστατική και παράνομη πρακτική σας και σας καλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την τάξη και να παραλείπετε κάθε πράξη δυσμενούς μεταχείρισης των ασφαλισμένων που άσκησαν δικαστικά τα νόμιμα δικαιώματά τους. 

            Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις την παρούσα όπου απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και να την αντιγράψει στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2022

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΓΤΕ και αιτούντες

Θεοφάνης Πολύζος                                                                  Βενετσιάνος Δεκούλος         

 Πρόεδρος του ΔΣ                                                                      Γεν.Γραμματέας του ΔΣ

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα