Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΓΤΕ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Συνίσταται επαγγελματικό (εργασιακό) σωματείο από τους υπαλλήλους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας».

Συνίσταται επαγγελματικό (εργασιακό) σωματείο από τους υπαλλήλους της πρώην Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος που συγχωνεύθηκε με την τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς».

Σκοπός αυτού είναι : α) Η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού β) η πνευματική προαγωγή και ψυχαγωγία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και τον Οργανισμό Προσωπικού με τη Γενική Τράπεζα.

α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και τον Οργανισμό Προσωπικού με την εργοδότρια Τράπεζα.

β) Οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων της Τράπεζας για καλυτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας τους.

γ) Επιδιώκει τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

δ) Συμπαραστέκεται υλικά και ηθικά στα μέλη του που διώκονται για την αφοσίωσή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

ε) Οργανώνει εορταστικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις με ή χωρίς οικονομικό περιεχόμενο.

στ) Επιδιώκει συνεργασία με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας και τις άλλες υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με κάθε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση, το Καταστατικό της οποίας δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παρόντος  Καταστατικού. Με βάση την αρχή: ένα Σωματείο, μία Ομοσπονδία, ένα Εργατικό Κέντρο, μία Συνομοσπονδία.

ζ) Προασπίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις πολιτικές, κοινωνικές και ατομικές ελευθερίες και αγωνίζεται για τη διατήρηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

η) Επιδιώκει την ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού Κινήματος που να διεκδικεί τη δική του φυσιογνωμία και το δικό του ρόλο, έχοντας συνείδηση πως εκφράζει τους εργαζόμενους και υπερασπίζει τα συμφέροντά τους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προβαίνει στη σύσταση βοηθητικών επιτροπών ορισμένου περιεχομένου (Πολιτιστική, Γυναικών, Μελέτης Προβλημάτων κλπ). Συντηρεί Εντευκτήριο, Βιβλιοθήκη, διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο εργασίας. τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι πρώην εργαζόμενοι της Τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που πλέον είναι εργαζόμενοι της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», καθώς και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη σύμβαση εργασίας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδίκαια όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, παράλληλα με την πρόσληψή τους και εφ’ όσον δεν δηλώσουν έγγραφα στο Δ.Σ. του Συλλόγου την αντίθετη θέλησή τους.

α) Πέραν των ήδη υφιστάμενων μελών, τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που αποφασίζει για την έγκρισή της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να φέρουν οι ανωτέρω την ιδιότητα του μέλους είναι να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα νόμιμα προσόντα και να αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου. Οι ανωτέρω εγγράφονται ως μέλη, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ., ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

β) Μέλος του Συλλόγου που είναι και μέλος άλλου πρωτοβάθμιου εργασιακού σωματείου που δρα στο χώρο των Τραπεζών ή στο χώρο της Τράπεζας Πειραιώς, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου εφ’ όσον παραλείψει να ζητήσει τη διαγραφή του από το άλλο σωματείο. Η διαγραφή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

γ) Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γ.Σ. Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της Γ.Σ. να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου και να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται από το Σύλλογο.

Ειδικότερα δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα έχουν τα μέλη που συμπλήρωσαν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους. Όσοι διέκοψαν τη συνδρομή τους επειδή δεν μισθοδοτούνται για οποιοδήποτε λόγο (στράτευση, γονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, δίωξη κλπ) άλλα εξακολουθούν να είναι μέλη του Συλλόγου, θεωρείται ότι είναι ταμειακώς εντάξει.

δ) Επίτιμα μέλη ονομάζονται (μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 75%) πρόσωπα που έδρασαν για όφελος του Συλλόγου. Δεν εκλέγουν, ούτε εκλέγονται και δεν συμμετέχουν στις Γ.Σ. στα όργανα και τις επιτροπές του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Κάθε μέλος που δεν τηρεί την πρέπουσα προς την ιδιότητά του σαν μέλος του Συλλόγου διαγωγή, δηλαδή δείξει επιζήμια και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου συμπεριφορά ή παραβιάζει το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. τιμωρείται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ..

Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος είναι οι παρακάτω:

α) προφορική επίπληξη

β) γραπτή επίπληξη

γ) διαγραφή

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση για εισήγηση επιβολής ποινής καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί εντός 10 ημερών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να φέρει τις εισηγήσεις για επιβολή ποινών στην πρώτη Γ.Σ. για συζήτηση και απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται εφ’ όσον:

α) Κάνει αίτηση για διαγραφή

β) Καταστεί συνταξιούχος

γ) Καθυστερεί πάνω από (12) μήνες συνδρομές (ευνόητο είναι ότι μετά την καταβολή όλων των καθυστερούμενων εισφορών επανεγγράφεται).

δ) Διεκόπη η σύμβασή του με την εργοδότρια Τράπεζα. Στην περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική προσφυγή θεωρείται μέλος μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής που έχει τυχόν εγερθεί για ακυρότητα της διακοπής της σύμβασής του.

ε) Τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου μηνιαία συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Οι συνδρομές καταβάλλονται στον Ταμία του Συλλόγου με απόδειξη ή παρακρατούνται από το Τμήμα Μισθοδοσίας της Τράπεζας σε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου.

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες. Κάθε μέλος μπορεί όποτε θελήσει να αποχωρήσει από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και μέχρι τυχόν τροποποίησή της από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται σε 0,75% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών.

Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες. Κάθε μέλος μπορεί όποτε θελήσει να αποχωρήσει από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και μέχρι τυχόν τροποποίησή της από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται σε 0,55% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, τα έσοδα από την περιουσία και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:

α) το 75% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.

β) Το 25% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ – (Απεργιακό Ταμείο) και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους.

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:

α) το 0,50% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.

β) Το 0,05% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ – (Απεργιακό Ταμείο) και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους.

Η διάθεση των ποσών του Απεργιακού Ταμείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α) Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

β) Εφαρμόζεται η διπλογραφική λογιστική μέθοδος και τα βιβλία που τηρούνται είναι αυτά που καθορίζει ο νόμος και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

γ) Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται με επιταγές που εκδίδονται σε βάρος του τηρούμενου λογαριασμού όψεως ή από τον Ταμία.

δ) Για κάθε δαπάνη απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

στ) Για κάθε οικονομική συναλλαγή ο Σύλλογος νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά όργανα του Συλλόγου.

ζ) Από τα κεφάλαια του Συλλόγου τα διαθέσιμα κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τραπεζικά ή Κρατικά Χρεόγραφα τα οποία φυλάσσονται στην Τράπεζα Πειραιώς Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας και για το ποσό που κατατίθεται σε λογαριασμό όψεως.

η) Για αγορά ή πώληση ακινήτου εκτός από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

θ) Για κάθε άλλη επένδυση που δεν αναφέρεται παραπάνω εκτός από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α) Ενίσχυση παρατάξεων

Παρέχεται στις παρατάξεις η δυνατότητα ανάπτυξης της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας με τη χρήση των μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος, π.χ. αίθουσα συγκεντρώσεων κ.λπ. καθώς και με οικονομική ενίσχυση για έκδοση έντυπου υλικού το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων

 1. Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην παροχή προς τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους των καταλλήλων υλικών και οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των εκλογικών τους αναγκών και την προβολή των απόψεών τους.
 2. Το δικαίωμα χρήσης των υλικών και οικονομικών μέσων αρχίζει να είναι ισχυρό μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Την διαχείριση των μέσων και τον τρόπο παροχής τους προς τους υποψηφίους (συνδυασμούς ή μεμονωμένους) αναλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 4. Σαν υλικά μέσα νοούνται :

α) η λέσχη του Συλλόγου για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων

β) το τύπωμα των ανακοινώσεων

γ) ο μηχανισμός του Συλλόγου (αντιπρόσωποι Καταστημάτων, ταχυδρομικά έξοδα κλπ) για τη διανομή των ανακοινώσεων

δ) η χρήση των πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου στα Καταστήματα

5) Τα οικονομικά μέσα παρέχονται ως εξής :

α) σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους όλες τις θέσεις όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσόν χρημάτων που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που θεωρείται σαν ποσό βάσης.

β) Σε συνδυασμούς που καλύπτουν με υποψηφίους λιγότερες θέσεις όλων των οργάνων για τις οποίες διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, ποσό χρημάτων που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που θεωρείται σαν ποσό βάσης.

6) Τα υλικά μέσα παρέχονται ισότιμα σε όλους τους συνδυασμούς.

7) Το ποσό βάσης που διατίθεται αποφασίζεται στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

8) Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών ο κάθε συνδυασμός που έλαβε χρήματα αποδίδει λογαριασμό στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τυχόν αχρησιμοποίητο ποσόν επιστρέφεται στο Ταμείο του Συλλόγου.

Γ) Ενίσχυση Μελών για συνδικαλιστικές υποχρεώσεις.

Στα εκλεγμένα μέλη των οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) των δευτεροβάθμιων οργανώσεων (Συνέδριο ΟΤΟΕ – ΕΚΑ και στα όργανα των Οργανώσεων αυτών) καθώς και σε όλα τα μέλη για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Συλλόγου  (Γενική Συνέλευση, Πανελλαδικές συνδιασκέψεις κλπ) τους παρέχεται κάθε οικονομική δυνατότητα για εκτέλεση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΓΕΝΙΚΑ

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια.

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια.

β) Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με τη φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και κωλυόμενου αυτού με τον επόμενο στη σειρά, εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τους νόμους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή εφ’ όσον ήταν παρόντα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα του ενός από τα παρακάτω αξιώματα : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ταμίας.

ε) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

στ) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με ανακοίνωση στα μέλη του Συλλόγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.

ζ) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορέσει να συγκροτηθεί σε σώμα, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 1η συνεδρίαση, τότε, υποχρεωτικά συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού καταλαμβάνοντας τα αξιώματα με την παρακάτω σειρά (κυκλικά) : Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αναπληρωτής Γραμματέας, Έφορος και σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδυασμών όσο αφορά την ανάληψη των αξιωμάτων από τον κάθε σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί σε σώμα με τον τρόπο αυτό δύναται να παραμείνει για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση που και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αιρετά σε σώμα, τότε αυτό προκηρύσσει υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες για διενέργεια αρχαιρεσιών.

η) Σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου υποψήφιου ή κάποιου μέλους που έχει εκλεγεί με κάποιο συνδυασμό και των επιλαχόντων από το ίδιο ψηφοδέλτιο, τότε γίνεται αναπλήρωση των κενουμένων θέσεων, από τους  υπολοίπους συνδυασμούς με ανακατανομή των εδρών από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία δύναται να ζητήσει και την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Αυτά ισχύουν σε περίπτωση παραίτησης μέχρι τεσσάρων (4) μελών. Εάν υπάρξει ταυτόχρονη παραίτηση πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε υποχρεωτικά κινείται η διαδικασία των αρχαιρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία προσωπικό, παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τα μέλη του συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εφαρμόζει το Καταστατικό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των οποίων καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, ετοιμάζει τη Διοικητική καθώς και την ταμιακή λογοδοσία τους και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα στα Γραφεία του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από την Πρόεδρο και αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα.

γ) Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει εφ’ όσον παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν 4 τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

δ)  Στις συνεδριάσεις κρατούνται Πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον (5) μέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ε) Τα μέλη του Δ.Σ. εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, παραπέμπονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. με το ερώτημα της έκπτωσής τους από μέλη του Δ.Σ..

στ) Το Δ.Σ. λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή στην γι΄αυτό το λόγο συγκληθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ζ) Σε περίπτωση καταψηφίσεως του απολογισμού του Δ.Σ. τότε αυτό προκηρύσσει γενική συνέλευση το αργότερο μέσα σε 10 μέρες για την προκήρυξη αρχαιρεσιών.

η) Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον του Δ.Σ. και έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο παύει αυτόματα να ασκεί τα καθήκοντά του, εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση 5μελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή με Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και μοναδικό σκοπό έχει την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε 10 ημέρες, για την εκλογή κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών.

θ) Σε περίπτωση υποβολής μομφής εναντίον μελών του Δ.Σ. και έγκρισής της από την Γενική Συνέλευση, τότε αυτά εκπίπτουν από μέλη του Δ.Σ. και αναπληρώνονται από τους υπολοίπους του ψηφοδελτίου που εκλέχθηκαν.

ι) Μέσα στα καθήκοντα του Δ.Σ. είναι και η συγκρότηση επιτροπών με συγκεκριμένο περιεχόμενο (πολιτιστική, τύπου, γυναικών κλπ) για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.

ια) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Μπορεί όμως το Δ.Σ. να αποφασίζει ανάλογα με τα θέματα και κλειστές συνεδριάσεις με παρουσία όμως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ιβ) Το Δ.Σ. του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο ή το Δ.Σ. στα υπηρεσιακά συμβούλια της Τράπεζας, στις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών του προσωπικού, στους συνεταιρισμούς κλπ., τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Δ.Σ., ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες κατευθύνσεις και αποφάσεις του, εφόσον στα όργανα αυτά δεν ορίζεται άλλος τρόπος εκλογής τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Καθήκοντα Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με τις αρχές και τα Δικαστήρια. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία ή τον Έφορο, ανάλογα με το είδος του εγγράφου, όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και όλες τις αποδείξεις που αφορούν το Σύλλογο. Φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών και μπορεί κάθε στιγμή να ελέγχει την κάθε είδους περιουσία του Συλλόγου γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα του ελέγχου στο Δ.Σ.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Υποχρεούται να ειδοποιεί για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα που θα συζητηθούν, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα γενικά καθήκοντά του. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων, του οργανισμού και όποιων άλλων συμβάσεων έχουν υπογραφεί.
 2. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το μητρώο των μελών καθώς και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για την διακίνηση του εντύπου υλικού.

Κρατάει την αλληλογραφία και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

 1. Καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του. Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα της περιφερειακής οργάνωσης.
 2. Καθήκοντα Ταμία. Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου και κάνει όλες τις πληρωμές μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού.

Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και ότι άλλο χρειάζεται και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου έχοντας το δικαίωμα να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με έγκριση του Δ.Σ. με επιταγές που φέρνουν υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία ή με ειδικά εντάλματα.

Τα τυχόν κατατεθειμένα στην Τράπεζα για φύλαξη χρεόγραφα του Συλλόγου μπορούν να ρευστοποιηθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου και με την ίδια όπως και στις χρηματικές αναλήψεις διαδικασία.

Στην αρχή κάθε μήνα ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου, τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου.

Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επόμενου μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την μέσα στα όρια του προϋπολογισμού διενέργεια των πληρωμών και ευθύνεται για κάθε υπέρβασή του. Από την ειδική αυτή ευθύνη, απαλλάσσεται εφόσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα και θεωρείται αναγκαία, μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Σε αυτήν την περίπτωση την ευθύνη για την υπέρβαση φέρνει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε 8 ημέρες.

Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

 1. Καθήκοντα Εφόρου – Ο Έφορος έχει την εποπτεία των κτηρίων του Συλλόγου, της Λέσχης, των αιθουσών ψυχαγωγίας της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου.

Μεριμνά για την τήρηση της τάξης σε αυτά καθώς και για την τακτοποίηση και καλή συντήρηση των επίπλων, των βιβλίων και άλλων ειδών των οποίων τηρεί κατάλογο. Επίσης φροντίζει για την διενέργεια διαλέξεων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την διοργάνωση εκδρομών, καθώς και για κάθε εκδήλωση η οποία μπορεί να συμβάλλει στην εξύψωση του πνευματικού επιπέδου και την ψυχαγωγία των μελών.

Ο Έφορος προΐσταται της Πολιτιστικής Επιτροπής του Συλλόγου. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε ελέγχει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνει λόγο σε οποιοδήποτε θέμα χωρίς ψήφο. Παρευρίσκεται δε υποχρεωτικά χωρίς ψήφο, πάντα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που συζητούνται πειθαρχικά παραπτώματα καθώς και σε συζήτηση σε περίπτωση αίτησης του 1/20 των μελών για σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Συγκαλεί Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που ορίζει το Καταστατικό στο άρθρο 18. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία στη σύνταξη της έκθεσης μπορεί το ένα ή και τα τρία μέλη να συντάξουν χωριστές εκθέσεις.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Πρόεδροι Γενικών Συνελεύσεων.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ανά τετράμηνο ασκεί έλεγχο της διαχείρισης, οικονομικής και λειτουργικής και συντάσσει μια πρόχειρη έκθεση την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου Πρακτικών.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση που έχει διαπιστώσει ανωμαλίες στη διαχείριση και στη διοίκηση του Συλλόγου, ζητά με αίτησή της τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση αυτή είναι έγκυρη εάν υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει την Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης. Εάν δεν προκηρυχθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή προκηρύσσει μόνη της Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της αίτησης, διαφορετικά οι αποφάσεις είναι άκυρες.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος Γενικών Συνελεύσεων εκλέγεται από τα μέλη με Πανελλαδική ψηφοφορία και προεδρεύει επί όλων των Τακτικών και Έκτακτων Συνελεύσεων του Συλλόγου, βοηθούμενος από 3μελή Γραμματεία που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της καθώς και για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για περιπτώσεις όπου υπάρχει ασάφεια του Καταστατικού. Για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η οικονομική τακτοποίηση και η τήρηση των καταστατικών υποχρεώσεων.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται σε Πανελλαδική ψηφοφορία, όπως αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών της περιοχής της έδρας (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα).

Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δύο μέχρι δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το ¼ των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τουλάχιστον 120 μέλη.

Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δύο μέχρι δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το ¼ των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις, τοιχοκολλημένες στα γραφεία του Συλλόγου και στους πίνακες των Καταστημάτων καθώς και με ανακοίνωση που διανέμεται στα μέλη 8 ημέρες πριν την σύγκλιση και αναφέρονται σε αυτήν υποχρεωτικά ο χρόνος και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, το μήνα Φεβρουάριο, με θέματα :

α) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του.

β) Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου.

γ) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Ότι άλλο θέμα προταθεί από το 1/20 τουλάχιστον των μελών και υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και

ε) Σε περίπτωση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης τίθεται σαν θέμα ο καθορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών και εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

α) Όπου και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

γ) Μετά από αίτηση του 1/20 των μελών.

Στην περίπτωση της παραγράφου (γ) τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται παράλληλα με την αίτηση σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση. Εάν το Δ.Σ. δεν το πράξει, τότε την συγκαλεί η Ε.Ε. με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σε αυτές τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα για τα οποία έχει προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση.

 1. Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τη διαδικασία. Εφαρμόζει την ημερήσια διάταξη, ανοίγει κατάλογο ομιλητών, βάζει τις προτάσεις σε ψηφοφορία, υπογράφει τα Πρακτικά και γενικά είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Για κάθε μετατροπή της διαδικασίας καθώς και για το χρόνο ομιλιών, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της. Οι προτάσεις για ψήφιση είναι γραπτές.
 3. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού. Ποτέ όμως διά βοής. Ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων σε θέματα εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση Καταστατικού καθώς και ίδρυση ή συμμετοχή σε ένωση, είναι πάντα μυστικές.
 4. Για να εγκριθεί πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού, από τη Γενική Συνέλευση, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, με την προϋπόθεση, ότι αυτοί είναι τουλάχιστον το ¼ του αριθμού των μελών της έδρας του σωματείου (Αθήνα, Πειραιάς, Περίχωρα).
 5. Στην περίπτωση διάλυσης του σωματείου ή τροποποίησης του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

 

 1. Από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος Γ.Σ. και οι αντιπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων (ΟΤΟΕ – ΕΚΑ) με διετή θητεία.

Από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος Γ.Σ. και οι αντιπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων (ΟΤΟΕ – ΕΚΑ) με τριετή θητεία.

 1. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 5μελής Κ.Ε.Ε. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, με ανάταση της χειρός. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί.

Η Γ.Σ. μπορεί μετά από σχετική πρόταση να εγκρίνει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή της Κ.Ε.Ε.

 1. α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται ταυτόχρονα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους δευτεροβάθμιων οργανώσεων με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

β) Η εκλογή για Πρόεδρο Γ.Σ. γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι και οι οποίοι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε κάθε άλλο όργανο του Συλλόγου.

 1. Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει όσους υποψήφιους επιθυμεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών που εκλέγονται στο κάθε όργανο του Συλλόγου ή στους αντιπροσώπους για τη δευτεροβάθμια οργάνωση με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου.
 2. Υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί σε περισσότερα από ένα όργανα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που έχει εκλεγεί σε περισσότερα όργανα, με δήλωσή του, που υποβάλλεται προς την Κ.Ε.Ε. μέχρι την πρώτη σύγκληση του Δ.Σ. επιλέγει το αξίωμα που επιθυμεί να καταλάβει.

Σε περίπτωση που υποψήφιος παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση, τότε η Κ.Ε.Ε. ανακηρύσσει αυτόν σαν επιτυχόντα για το αξίωμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου, συνεπάγεται και τη διαγραφή του από τους πίνακες των επιλαχόντων των άλλων οργάνων του Συλλόγου.

 1. Ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ημέρες και οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ταυτόχρονα στην επαρχία και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οι αρχαιρεσίες για τα Καταστήματα Αθήνας, Πειραιά και Περιχώρων, γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου. (Μπορεί η Γ.Σ. να ορίσει συμπληρωματικά εκλογικά κέντρα στην περίπτωση που δεν επαρκούν). Για την Επαρχεία γίνονται στα καταστήματα την πρώτη μέρα των αρχαιρεσιών από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές. Αν τα μέλη που υπηρετούν σε ένα κατάστημα είναι λιγότερα από 5, τότε αυτά ψηφίζουν στο κοντινότερο κατάστημα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Εξαιρετικά και μόνο για τους εργαζόμενους – μέλη του Συλλόγου σε επαρχιακά καταστήματα που είτε δεν καθίσταται δυνατή η εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (για οποιοδήποτε λόγο) είτε δε διασφαλίζεται η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου (για οποιοδήποτε λόγο) είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.

Οι αναλυτικοί όροι και οι αναλυτικές διαδικασίες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των μελών με επιστολική ψήφο καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται μετά από προηγούμενη διατύπωση μη δεσμευτικών για αυτήν προτάσεων από το Δ.Σ. και τους συμμετέχοντες στις εκλογικές διαδικασίες συνδυασμούς. Σε κάθε περίπτωση η ψηφοφορία που διεξάγεται με επιστολική ψήφο γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοπροσωπία και τη μυστικότητα της ψήφου.

 1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
 2. α) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται μέσα σε 35 μέρες μετά την τακτική Γ.Σ. του έτους που συμπληρώνεται η διετής θητεία των οργάνων.

β) Αρχαιρεσίες επίσης διεξάγονται όταν παρίσταται ανάγκη για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού.

 1. α) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δέχεται μέσα σε 15 ημέρες από τη Γ.Σ. αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κανένα όργανο. Προκειμένου περί συνδυασμών υποχρεούνται αυτοί με δήλωσή τους να γνωστοποιούν τους υποψηφίους που θα περιληφθούν στο ψηφοδέλτιό τους.

β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων καταρτίζει μέσα σε 2 ημέρες κατάλογο με τους υποψηφίους, τον οποίο γνωστοποιεί με ανακοίνωση προς τα μέλη και αν μέσα σε τρεις μέρες δεν υπάρξει ένσταση επί του καταλόγου, προβαίνει στην ανακήρυξή τους.

 1. α) Το Δ.Σ. καταρτίζει 20 ημέρες προ των αρχαιρεσιών ονομαστικό κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον οποίο υπογράφει και τοιχοκολλά στα Γραφεία του Συλλόγου και αντίγραφο αυτού παραδίδει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

β) Τυχόν ενστάσεις επί του ονομαστικού καταλόγου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 1. Στα επαρχιακά καταστήματα εκλέγεται μεταξύ των μελών 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία των εκλογών 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία γνωστοποιείται με έγγραφο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου.
 2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος παρίσταται κατά τις ημέρες των αρχαιρεσιών και στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και προεδρεύει αυτής. Ακόμα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 3. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην ψηφοδόχο, η οποία είναι σφραγισμένη με ισπανικό κερί.
 4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, η οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένη με λουκέτο και αν αυτό είναι εφικτό και σφραγισμένη με ισπανικό κερί.
 5. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, οι τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές φροντίζουν για την αυθημερόν αποστολή των ψηφοδελτίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία ενσωματώνονται με αυτά του λεκανοπεδίου Αττικής. Η Κ.Ε.Ε. εφόσον έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι της επαρχίας προβαίνει στην άμεση διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. Αν την 15η μέρα από το τέλος των αρχαιρεσιών δεν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι από την επαρχία, τότε η Κ.Ε.Ε. προχωρεί στη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

Σε περίπτωση που η ίδια εφορευτική επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σε περισσότερα εκλογικά κέντρα την ίδια ή διαφορετικές ημερομηνίες, η εφορευτική επιτροπή ακολουθεί την επιβαλλόμενη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και αποστολής των αποτελεσμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το τέλος της ψηφοφορίας σε κάθε εκλογικό κέντρο.

 1. Όταν τελειώσει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων κάθε συνδυασμού κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Υπογράφεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων παραδίδεται μαζί με τα Πρακτικά στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο

 1. Για την πληρέστερη λειτουργία του Συλλόγου και την αποτελεσματικότερη επαφή των μελών της περιφέρειας, με τα κεντρικά όργανα της διοίκησης του Συλλόγου, συνίστανται συμβουλευτικά, περιφερειακά όργανα, τα οποία λειτουργούν, με την επίβλεψη και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Τα όργανα αυτά είναι :

α) Αντιπρόσωποι καταστημάτων

β) Νομαρχιακά Συμβούλια

γ) Πανελλήνια συνδιάσκεψη εκλεγμένων αντιπροσώπων (ΠΣΕΑ)

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 1. Οι αντιπρόσωποι του καταστήματος, αποτελούν το κύτταρο της περιφερειακής οργάνωσης.
 2. Σε κάθε Κατάστημα, Θυρίδα και Διεύθυνση Διοίκησης εκλέγονται αντιπρόσωποι.
 3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε μονάδα, ο τρόπος εκλογής, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, καθορίζονται από κανονισμό αντιπροσώπων καταστημάτων, που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συγκροτούνται νομαρχιακά συμβούλια (εκτός των νομών Αττικής και Πειραιώς) με έδρα την πρωτεύουσα του Νομού, εφ’ όσον υπάρχουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις.

α) Λειτουργούν στο Νομό δύο τουλάχιστον Καταστήματα ή Θυρίδες.

β) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή

γ) Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΤΟΕ

δ) Στο συνέδριο του ΕΚΑ

ε) Στο τοπικό παράρτημα της ΟΤΟΕ

στ) Στα καταστήματα ή θυρίδες, σαν αντιπρόσωποι

2.Λειτουργία

α) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα, ένα από τα μέλη του.

β) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, όποτε θεωρεί αυτό αναγκαίο.

γ) Του Νομαρχιακού Συμβουλίου προεδρεύει ο Γραμματέας και στην περίπτωση απουσίας του, όποιον εκλέξει για το σκοπό αυτό το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

δ) Οι αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εκφράζονται και υλοποιούνται με ευθύνη του Γραμματέα.

ε) Υποβάλλεται κάθε τρίμηνο, έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρει τη δράση, τον προγραμματισμό και την κατάσταση των προβλημάτων.

 1. Αρμοδιότητες

α) Το νομαρχιακό συμβούλιο ενεργεί πάντα σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

β) Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

γ) Επιβλέπει για την σωστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του Οργανισμού της Τράπεζας

δ) Εισηγείται στο Δ.Σ. την πραγματοποίηση εκδηλώσεων συνδικαλιστικών, πολιτιστικών και άλλων της περιοχής.

ε) Έχει την ευθύνη για την διαπίστωση, συγκέντρωση και μελέτη προβλημάτων, όπως και για την διατύπωση των αναλόγων εισηγήσεων στο Δ.Σ. για την επίλυσή τους.

στ) Συντονίζει τη δράση των εκπροσώπων των καταστημάτων του Νομού.

ζ) Παρέχει τη βοήθειά του προς το τοπικό παράρτημα της ΟΤΟΕ

η) Μπορεί να εισηγείται στο Δ.Σ. το άνοιγμα τοπικών γραφείων του ΣΥΓΤΕ του οποίου αναλαμβάνει και την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΣΕΑ)

 1. Σύνθεση

Η πανελλήνια Συνδιάσκεψη εκλεγμένων Αντιπροσώπων, συγκροτείται από :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Την Εξελεγκτική Επιτροπή

γ) Τους τακτικούς Αντιπροσώπους Καταστημάτων. Σε περίπτωση κωλύματος παρίστανται οι αναπληρωματικοί τους.

δ) Τους Αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΟΤΟΕ

ε) Τους Αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών

στ) Τους Αντιπροσώπους για τα τοπικά Παραρτήματα της ΟΤΟΕ

 1. Λειτουργία

α) Η ΠΣΕΑ συγκαλείται τακτικά, μια φορά το χρόνο και έκτακτα, όταν θεωρεί τούτο αναγκαίο το Δ.Σ.

β) Ο ακριβής τόπος, χρόνος και ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης, καθορίζεται και κοινοποιείται από το Δ.Σ. τουλάχιστον 20 μέρες νωρίτερα.

γ) Η ΠΣΕΑ έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, αρκεί να έχουν αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί όλα τα μέλη του.

δ) Της ΠΣΕΑ προεδρεύει ο Πρόεδρος των Γ.Σ.

ε) Τον Προεδρεύοντα συνεπικουρούν στο έργο του, δύο μέλη της ΠΣΕΑ, που εκλέγονται στην αρχή της Συνδιάσκεψης.

 1. Αρμοδιότητες

α) Η ΠΣΕΑ είναι όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρα, αλλά οι επισημάνσεις και οι εκτιμήσεις του αποτελούν αντικείμενο έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

β) Εξετάζει προβλήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με το χώρο, τον κλάδο και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα.

δ) Δραστηριοποιείται για την επίτευξη και επιτυχία των στόχων του Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο Σύλλογος διατηρώντας την οργανωτική, διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια αποτελεί τμήμα της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ, μελών της ΓΣΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

 Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρει εντός κύκλου την επωνυμία αυτού, στο μέσον δε την ένδειξη «30 Σεπτεμβρίου 1969», ήτοι την ημερομηνία ιδρύσεως του Συλλόγου. Το σύμβολο του Συλλόγου είναι η κεφαλή του Ερμή περιβαλλόμενη από την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας και απαγορεύεται οπωσδήποτε η διανομή της μεταξύ των μελών. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, για την τύχη της περιουσίας του θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, απαγορευομένης όμως σε κάθε περίπτωση της διανομής της μεταξύ των μελών. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.

Ο Σύλλογος διαλύεται εάν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν το αποφασίσει η Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7, ειδικώς γι’ αυτό συγκαλούμενη. Εάν είκοσι (20) τακτικά μέλη διαφωνούν με τη διάλυση, ο Σύλλογος δε διαλύεται.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή ένωσης τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νέο Σωματείο που δημιουργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στον αριθμό των οργάνων του Συλλόγου έχουν εφαρμογή από τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την ισχύ του παρόντος Καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα