Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Καταστατικό Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας
ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΣΥΓΤΕ)

Το παρόν καταστατικό του ΣΥΓΤΕ αποτελείται από 27 άρθρα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 9/6/2018 και καθόρισε ημερομηνία Πανελλαδικής Ψηφοφορίας για την έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεων των διατάξεων του Καταστατικού, την 25, 26, 27 Ιουνίου 2018

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 1941/1969 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε ο σύλλογος, τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5412/1872, 3237/1975, 1995/1976, 3361/1991 και 546/2018 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του ειδικού βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με α.α. 2851 Ειδικό 674/18.12.1991.

Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αγγελική Σπ. Καίσαρη Χέϋδεν 12, 10434 210-2836416 Α.Μ Δ.Σ.Α 19268

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2018