Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Κάθε κατηγορία εισοδήματος που αποκτήθηκε το 2015 φορολογείται αυτοτελώς. Αφορολόγητο 9.545 ευρώ για μισθωτούς , συνταξιούχους

 

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις δηλώσεις του θα πρέπει να γνωρίζουν , κατ΄ αρχάς, ότι κάθε κατηγορία εισοδήματος που αποκτήθηκε το 2015 φορολογείται αυτοτελώς, με ξεχωριστή κλίμακα συντελεστών φόρου. Για το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις ισχύει φορολογική κλίμακα στην οποία εφαρμόζονται συντελεστές φόρου 22% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 25.000 ευρώ, και μέχρι 42.000 ευρώ και 42% πάνω από τις 42.000 ευρώ.

Για ποσά ετησίου εισοδήματος από μισθούς κα συντάξεις μέχρι 21.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Για ποσά εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μεγαλύτερα των 21.000 ευρώ η έκπτωση των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% της εκάστοτε διαφοράς του εισοδήματος από το ποσό των 21.000 ευρώ. Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ στην ισχύουσα σήμερα κλίμακα φορολόγησης των μισθών και των συντάξεων ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ. Για το εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα προβλέπεται άλλη ξεχωριστή κλίμακα φορολόγησης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται φόρος 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες πάνω από 50.000 ευρώ , προβλέπεται η επιβολή φόρου 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και 33% πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες προβλέπεται επιβολή αυτοτελούς φόρου 13% από το πρώτο ευρώ, ενώ τα ετήσια εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς με 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και με 33% στο τμήμα πάνω από τις 12.000 ευρώ.

 

ΤΑ SOS

Οι φορολογούμενοι , πριν και κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε1 , θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία SOS

 1. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31/12/2015 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω ΤΑXISnet
 2. από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά την διάρκεια του 2015.
 3. οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση
 4. φέτος για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα.
 5. οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
 6. οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 31/12/2016
 7. οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη ΓΓΔΕ για έλεγχο- εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
 8. Για την ηλεκτρονική υποβολή ο φορολογούμενος πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.gsis.gr . Για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζονται οι κωδικοί πρόσβασης.
 9. κατά την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 , όταν απαιτούνται , και κατόπιν το Ε1.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άπαντα τα εισοδήματα που απέκτησε κάθε φορολογούμενος το 2015 , είτε φορολογούνται είτε απαλλάσσονται από το φόρο, πρέπει να δηλωθούν στη φετινή φορολογική δήλωση. Για αρκετές κατηγορίες εισοδημάτων, όπως οι μισθοί, οι συντάξεις, οι αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα , οι τόκοι καταθέσεων κ.λ.π η ΓΓΔΕ έχει ήδη προσυμπληρώσει τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1

Κατά την συμπλήρωση των πινάκων της πρώτης σελίδας και των πινάκων με τα στοιχεία για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και τόκους  καταθέσεων οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν  ιδιαίτερα τις ακόλουθες οδηγίες:

 

 • στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 έχει προσυμπληρωθεί φέτος και ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση πρέπει να συμπληρώσουν μόνοι τους το ΑΜΚΑ
 • Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31/12/2015)
 • Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Ειδικά για τα μέλη της οικογενείας με αναπηρία 67% και άνω το όριο είναι 6.000 ευρώ.
 • Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ακόμα και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδος που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από την πώληση μετοχών , μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος
 • Κάθε φορολογούμενος πρέπει να αναγράψει όλα τα ποσά που δαπάνησε το 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Στο κεντρικό μενού επιλογών στην εφαρμογή υποβολής , ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το περιεχόμενο όλων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων που έχουν εκδοθεί για αυτόν. Τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων που παρακρατήθηκαν έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης.
 • Οι κωδικοί του Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου εμφανίζονται στη δήλωση σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι κωδικοί που έχουν προσυμπληρθεί είναι συγκεκριμένα οι εξής:

 

301, 302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394 του πίνακα 4 Α

255-256, 257-258 του πίνακα 4Β

403-404, 601-602, 605-606 του πίνακα 4Γ2

619-620, 617-618, 613-614, 335-336 (πίνακας 6)

 • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει λάβει έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στην δήλωση , θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή το φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση , προκειμένου να ενημερωθεί αν αυτός υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της. Εφόσον ο εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία της ΔΗΛΕΔ θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία της βεβαίωσης και ο φορολογούμενος θα μπορεί να συνεχίσει την υποβολή της δήλωσης. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση , τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου
 • Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα , ο φορολογούμενος πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι έγινε λανθασμένη υποβολή στοιχείων, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο
 • Εάν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρησης στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για έλεγχο.
 • Στο ηλεκτρονικό έντυπο υπάρχουν πεδία διαγραμμισμένα με κίτρινο χρώμα. Πατώντας τα είτε εμφανίζονται σε πίνακες ήδη προσυμπληρμένα στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος καλείται απλά να επιβεβαιώσει, όπως στις περιπτώσεις των κατοικιών ή των αυτοκινήτων που χρησιμοποίησε το 2015, είτε εμφανίζονται πίνακες στους οποίους ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικά τα στοιχεία που ζητούνται, όπως στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων που τον βαρύνουν. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης κάθε εμφανιζόμενου πίνακα, ο φορολογούμενος πρέπει να «κλικάρει» στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση»

 

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

 • Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τους τόκους που πιστώθηκαν το 2015 στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του πρέπει να κάνει «κλικ» πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ» στην παράγραφο 3 του πίνακα 4Δ1 της δήλωσης. Τότε εμφανίζεται ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2015 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου και της συζύγου του . Αναγράφεται επίσης το άθροισμα όλων των ποσών τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο. Για πρώτη φορά, φέτος, αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους. Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά του φόρου 10% που έχουν παρακρατηθεί. Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στο συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για το σύζυγο και στον κωδικό 668 για τη σύζυγο. Λίγο πιο κάτω, στους κωδικούς 675-676, πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.
 • Στην περίπτωση αμοιβών ή φόρων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή , σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ, για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του ξένου νομίσματος , όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση , όμως, αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Οι κωδικοί 023, 024 του πίνακα 2 και 049 του πίνακα 7, που αφορούν τις αποδείξεις δαπανών, είναι ανενεργοί και δεν συμπληρώνονται, διότι για το φορολογικό έτος 2015 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν είχαν υποχρέωση συλλογής αποδείξεων . Το αφορολόγητο των 9.545 ευρώ κατοχυρώνεται φέτος από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς να χρειαστεί να καλυφθεί με αποδείξεις.

 

ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015
ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
25.000 22% 5.500 25.000 5.500
17.000 32% 5.440 42.000 10.940
Υπερβάλλον 42%      
Σημείωση: για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι 21.000 ευρώ , ο φόρος που προκύπτει με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά ένα σταθερό ποσό έκπτωσης φόρου της τάξεως των 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις από 21.001 έως 42.000 ευρώ , το ποσό της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% του τμήματος του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ και μηδενίζεται στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ και άνω

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (ευρώ) Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
50.000 26% 13.000 50.000 13.000
υπερβάλλον 33%      
ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (ευρώ) Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ
12.000 11% 1.320 12.000 1.320
υπερβάλλον 33%      

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ετήσιο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής εισφοράς (επιβάλλεται στο σύνολο του εισοδήματος) Ποσό εισφοράς (σε ευρώ)
Έως 12.000 0% 0
Από 12.001 έως 20.000 0,7% Από 8,4 έως 140
Από 20.000 έως 30.000 1,4% Από 280 έως 420
Από 30.001 έως 50.000 2% Από 600 έως 1.000
Από 50.001 έως 100.000 4% Από 2.000 έως 4.000
Από 100.001 έως 500.000 6% Από 6.000 έως 30.000
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000 8% ΑΠΟ 40.000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα