Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

image001

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ            Αθήνα, 31.01.2017

 

Προς: Όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό                                                        Αριθ.: 2017/1061

 

Θέμα: Νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της ομογενοποίησης των προσφερόμενων παροχών στο σύνολο των εργαζομένων και με γνώμονα την παροχή υποστήριξης και δημιουργίας αισθήματος ασφάλειας τόσο σε εσάς όσο και στις οικογένειές σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δημιουργία ενιαίου προγράμματος Ασφάλισης Ζωής και Υγείας σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία ΝΝ Hellas.

Στο νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο εντάσσονται, χωρίς καμία επιβάρυνση, όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγος και τέκνα) που είναι ασφαλισμένα ως εξαρτώμενα μέλη στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Ασθένειας του εργαζόμενου. Για όσα από τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος και τέκνα) δεν είναι ασφαλισμένα στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Ασθένειας του εργαζόμενου, παρέχεται η δυνατότητα ένταξής τους στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο έναντι καταβολής ασφαλίστρου.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My NN Ομαδική Ασφάλιση» από την 1/3/2017, μέσω της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχύνεται ο χρόνος αποζημίωσης σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα όπως και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος θα σταλούν έγκαιρα λεπτομερείς οδηγίες. Εναλλακτικά, τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται με προώθηση φακέλου μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας με τη χρήση του νέου εντύπου 800621 (ARIS> Έντυπα> 80 Έντυπα Ανθρώπινου Δυναμικού> 80 Εργασιακά Θέματα> 800621).

Επιπλέον για την άμεση και συνεχή εξυπηρέτησή σας θα υπάρχουν 24ωρα τηλεφωνικά κέντρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις παροχές, τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και τους ιατρούς δικτύου (αρχείο 1).

Στα συνημμένα αρχεία (1 & 2) γίνεται σύντομη περιγραφή των καλύψεων του νέου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συμβολαίου είναι η 1/3/2017, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που προέρχονται από την πρώην Τράπεζα Κύπρου που θα ενταχθούν από 1/2/2017. Έως τότε ισχύουν τα προηγούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια ως έχουν.

 

Κωνσταντίνος Γεωργίου                                                             Τατιάνα Τούντα

Ανώτερος  Γενικός Διευθυντής                                                    Βοηθός Γενική Διευθύντρια