Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Σ.Υ.Γ.Τ.Ε- Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ – Ε.Σ.Ε.Τ.Π, ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΞΩΔΙΚΟ …

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Παραθέτουμε για ενημέρωση σας  το εξώδικο που αποστείλαμε οι 3 Σύλλογοι, ΣΥΓΤΕ, ΣΕΥΤΠΕ, ΜΑΚ-ΘΡΑΚ στην Τράπεζα Πειραιώς και αφορά στα μέλη μας που υπηρετούν στις Μονάδες “Retail Operations Support” και “Electronic Files Administrations”.

________________________________________________________________________

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ και ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

    ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

με επιφύλαξη δικαιωμάτων

1. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

2. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού, αρ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

3. Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Φιλικής Εταιρείας, αρ. 13, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

          Όπως γνωρίζετε άριστα, με προηγούμενες εξώδικες δηλώσεις – διαμαρτυρίες – προσκλήσεις μας έχουμε διαμαρτυρηθεί για τη διαρκή συρρίκνωση του δικτύου της Τράπεζας, το κλείσιμο καταστημάτων και κυρίως τη συστηματική πλέον πρακτική σας να προβαίνετε σε «αποσχίσεις» υπηρεσιών με σκοπό την κατάργηση θέσεων εργασίας και τη μαζική έξοδο εκατοντάδων συναδέλφων μας από την Τράπεζα κατ’ επίκληση μάλιστα του ΠΔ 178/2002. Η πρακτική σας αυτή αντίκειται στην εργατική νομοθεσία, δεδομένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις που προηγήθηκαν με πιο χαρακτηριστική αυτή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ακινήτων (“Real Estate”) δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ΠΔ 178/2002, κατά το βαθμό που οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν συνιστούν αυτοτελείς και αυτοδύναμους κλάδους που να διατηρούν την ταυτότητα τους στις νέες εταιρείες.

          Σε αποκορύφωμα της ως άνω συμπεριφοράς σας, με την από 19/01/2023 επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνατε στους εργαζόμενους – μέλη μας, που απασχολούνται στις μονάδες “Retail Operations Support” και “Electronic Files Administrations”, τους θέτετε για άλλη μία φορά ενώπιον πιεστικών διλημμάτων και δήθεν εναλλακτικών δυνατοτήτων επιλογής, και μάλιστα για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας όπως είναι η εργασία τους στην Τράπεζα, καλώντας τους να λάβουν σαν δεδομένη τη βίαιη μεταβολή του προσώπου του εργοδότη τους, την απώλεια της τραπεζοϋπαλληλικής τους ιδιότητας και τη μεταφορά τους «σε μια νέα θυγατρική εταιρεία». Παράλληλα, δε, επιχειρείτε να υφαρπάξετε τη συγκατάθεση των συναδέλφων μας που απασχολούνται στις συγκεκριμένες μονάδες με το κίνητρο των δέκα μικτών μηνιαίων μισθών, οι οποίοι μάλιστα δεν θα καταβληθούν από εσάς αλλά από τη θυγατρική σας εταιρεία σε χρόνο μεταγενέστερο της μεταφοράς τους σε αυτήν.

          Με την παρούσα αποδοκιμάζουμε τη στάση σας να θέτετε τους εργαζομένους που απασχολούνται στις συγκεκριμένες μονάδες προ διλημμάτων άκρως πιεστικών και επιβαρυντικών για τη ψυχική τους υγεία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στις μονάδες “Retail Operations Support” και “Electronic Files Administrations”δεν υπάγονται συμβατικά στη δραστηριότητα των τμημάτων αυτών και είναι απολύτως δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους στις υπηρεσίες σας χωρίς καμία ουσιώδη μεταβολή των όρων των εργασιακών τους συμβάσεων, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αμφίβολη είναι στην προκειμένη περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων του ΠΔ 178/2002.

          Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ως άνω επιστολή  σας δεν διευκρινίζετε τη μορφή με την οποία θα λάβει χώρα η μεταφορά των συναδέλφων μας στη νέα θυγατρική εταιρεία, αφού αρκείστε στη γενικόλογη αναφορά ότι πρόκειται για μεταβίβαση χωρίς όμως να προσδιορίζετε παράλληλα τη μορφή της. Επιπλέον, δε, με την από 19/01/2023 δεν ενημερώνετε για την επωνυμία της «νέας θυγατρικής εταιρείας», για το αν πρόκειται για υπαρκτή ή υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία. Περαιτέρω, δε, ουδεμία ενημέρωση έχετε παράσχει αναφορικά με τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της χαρακτηριζόμενης από εσάς «μεταβίβασης» και της μεταφοράς των συναδέλφων μας στη νέα θυγατρική εταιρεία.  Όλα αυτά, δε, τη στιγμή που δεν έχει δρομολογηθεί έως σήμερα οποιαδήποτε διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης των Συλλόγων μας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του ΠΔ 240/2006.

          Για μια ακόμα φορά προβαίνετε, λοιπόν, στην υλοποίηση επιχειρηματικών αποφάσεων υπό αδιευκρίνιστους όρους και συνθήκες, χωρίς να συμμορφώνεστε στην υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης που υπέχετε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 240/2006.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για το περιεχόμενο της από 19/01/2023 επιστολής σας, με την οποία θέτετε τους συναδέλφους μας ενώπιον διλημμάτων και δήθεν εναλλακτικών επιλογών, άρρηκτα συνυφασμένων με την απώλεια της τραπεζοϋπαλληλικής τους ιδιότητας και άκρως επιβαρυντικών για τη ψυχική τους υγεία.

          ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι μόνος αληθής και πραγματικός εργοδότης των εργαζομένων στις μονάδες “Retail Operations Support” και “Electronic Files Administrations” είναι η Τράπεζα Πειραιώς και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως παραλείψετε οποιαδήποτε μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες “Retail Operations Support” και “Electronic Files Administrations”.

          ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας πληροφορήσετε στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης που υπέχετε σύμφωνα με το νόμο για τα εξής: α) σε τι συνίσταται η ενεργή συμβολή των «ειδικών μονάδων εργασίας» που πρόκειται να συστήσει η Τράπεζα, β) με ποια μορφή πρόκειται να λάβει χώρα η μεταβίβαση, γ) σε τι συνίσταται ο υπό μεταβίβαση κλάδος και ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν την προς μεταβίβαση οικονομική μονάδα, δ) ποια είναι η νέα θυγατρική εταιρεία στην οποία πρόκειται να μεταφερθούν οι συγκεκριμένες μονάδες, ε) ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος της μεταβίβασης και στ) πως ανταποκρίνεστε στο εκ του νόμου καθήκον σας για ενημέρωση και διαβούλευση.

          ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – μελών μας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας την στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εξωδίκως δηλουσών συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ Δ.Σ.Α: 19268

ΧΕΫΔΕΝ 12 ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10434

ΤΗΛ. 210 2836416  ΦΑΞ 210 3624982 

ΑΦΜ 052988379 – Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail : akaisari@otenet.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 36957

Δ.Μ.Σ. ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 – ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 210 – 9853649  – 6978284591

ΑΦΜ: 067573945 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Email: NIK.ROUKLIOTIS@YAHOO.GR

 

Για το Δ.Σ του ΣΕΥΤΠΕ 

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

Για το Δ.Σ του Ε.Σ.Ε.Τ.Π

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

      Γουγούλης Γιώργος                       Τσιμρόγλου Αβραάμ

       Για το Δ.Σ του Σ.Υ.Γ.Τ.Ε

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

   Πολύζος Θεοφάνης                 Δεκούλος Βενετσιάνος

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα