Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΠΓΤΕ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 logo_002a

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΠΓΤΕ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΓΤΕ στην συνεδρίασή της 4/7/2018, αποφάσισε ομόφωνα (βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 09/06/2018) να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες για τα θέματα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, με την υποβολή αρχικά αυτοτελούς αίτησής μας για τη διάλυση και  εκκαθάριση του Ταμείου και αίτησης για την αναστολή καταβολής εισφορών των εν ενεργεία μελών του (χωρίς να χαθούν τα δικαιώματα και η ιδιότητα του μέλους του Ταμείου).

Στη συνέχεια και ανάλογα με το αποτέλεσμα των ενεργειών μας θα προχωρήσουμε και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεών μας.

Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω νομικές ενέργειες απαιτείται –  βάσει εισήγησης της δικηγόρου του Συλλόγου –  για όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν στις δικαστικές ενέργειες, να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα – ερωτηματολόγιο και εξουσιοδότηση.

-Το ερωτηματολόγιο και την εξουσιοδότηση θα τα συμπληρώσουν και οι συνάδελφοι που έχουν διαγραφεί από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη συνέχεια στις οικονομικές διεκδικήσεις.

-Για να καταθέσει ο Σύλλογος δικόγραφο για τη ΔΙΑΛΥΣΗ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας απαιτείται αυτό να ζητηθεί από το 1/5 των ενεργών μελών. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε 200 εξουσιοδοτήσεις υπογεγραμμένες από ενεργά μέλη του Ταμείου, δηλαδή από τους συναδέλφους που συνεχίζουν και καταβάλλουν εισφορές μέχρι και σήμερα, ώστε να καλύπτουμε το 1/5 ακόμα κι αν συνυπολογιστούν στα μέλη του Ταμείου και οι αποχωρήσαντες που είναι στη λίστα αναμονής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν ζητηθεί η εκκαθάριση από το 1/5 των ενεργών μελών δυστυχώς ο Σύλλογος δεν θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαστικές ενέργειες και να ζητήσει την εκκαθάριση του Ταμείου και την αναστολή καταβολής εισφορών.

Ενημερώνουμε παράλληλα ότι τα μέλη που βρίσκονται σε αναμονή αλλά παρέμειναν στο ΤΑΠΓΤΕ έως την αποχώρησή τους από την Τράπεζα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για αυτοτελή εκκαθάριση με την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο ΣΥΓΤΕ θα τηρήσει κατάσταση εισερχομένων ερωτηματολογίων και  εξουσιοδοτήσεων. Βάσει των στοιχείων που θα δηλωθούν ατομικά από κάθε συνάδελφο, η νομικός θα προχωρήσει – μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για εκκαθάριση – και σε παρέμβαση επί της εκκαθάρισης, για την σύμμετρη ικανοποίηση εφάπαξ ή επιστροφής εισφορών και βοηθημάτων για όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους.

Παρακάτω, επισυνάπτουμε το ερωτηματολόγιο καθώς και την εξουσιοδότηση, τα οποία αφού συμπληρωθούν θα πρέπει να αποσταλούν μέσω πρωτοκόλλου (με εσωτερική αλληλογραφία) στον ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 10682 Εξάρχεια) το αργότερο μέχρι 20 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το ΓΝΗΣΙΟ της υπογραφής από ΚΕΠ , αστυνομία  , δημόσια υπηρεσία, τράπεζα  ή δικηγόρο)

Σημείωση:

Για όσα εκ των ερωτημάτων οι συνάδελφοι δεν διαθέτουν στοιχεία, όπως π.χ πότε πήρε κάποιος προκαταβολή, μπορείτε να στείλετε άμεσα το ερωτηματολόγιο με όσες απαντήσεις και όσα στοιχεία έχετε στα χέρια σας και να συμπληρώσετε τις απαντήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία στη συνέχεια. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να σταλθεί άμεσα.

Για τις αρχικές δικαστικές αιτήσεις, που πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο αρκεί η συμπλήρωση στο ερωτηματολόγιο των ερωτημάτων 1-7 και η προσκόμιση έστω και ενός πρόσφατου εκκαθαριστικού μισθοδοσίας από το οποίο να προκύπτει ότι συνεχίζεται η παρακράτηση εισφορών από το Ταμείο, μαζί με την υπογεγραμμένη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδότηση.

-Όλες οι δικαστικές δαπάνες για την αυτοτελή εκκαθάριση του ΤΑΠΓΤΕ θα βαρύνουν το Σύλλογο.

Στην δεύτερη φάση της παρέμβασης όπου θα προσφύγουμε με ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των ποσών που δικαιούται κάθε μέλος ατομικά,  θα καταβάλλει ο συμμετέχων συνάδελφος ένα μικρό τίμημα, για την κάλυψη των εξόδων. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την πορεία των ενεργειών μας θα προηγείται αναλυτική ενημέρωσή σας. 

Τέλος καλούμε όσα μέλη έχουν διαγραφεί από το Σύλλογό μας και έχουν εγγραφεί σε άλλους Συλλόγους να επιστρέψουν στο ΣΥΓΤΕ και να κλιμακώσουμε από κοινού τις προσφυγές μας για τα δικαιώματά μας.

(1)

Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο

για  την υπόθεση του ΤΑΠΓΤΕ

1.- Ονοματεπώνυμο :

2.- Πατρώνυμο :

3.- Διεύθυνση κατοικίας (με ΤΚ), περιοχή και Δήμο :

4.- ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. :

5.- Ημερομηνία πρόσληψης στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :

6.- Ημερομηνία ασφάλισης στο ΤΑΠΓΤΕ :

7.- Συνεχίζετε να καταβάλλετε εισφορές στο ΤΑΠΓΤΕ ;

8.- Αν όχι, πότε αποχωρήσατε από το ΤΑΠΓΤΕ ;

9.- Έχετε λάβει από το ΤΑΠΓΤΕ προκαταβολή ;

10.- Αν ναι, πότε και τι ποσό ;

11.- Δικαιούστε σήμερα από το ΤΑΠΓΤΕ άλλες παροχές ;

12.- Αν ναι,

Α) ποιες και από πότε ;

Β) Έχετε υποβάλει αίτηση στο ΤΑΠΓΤΕ για τη χορήγησή τους ;

13.-  Έχετε κάνει εξαγορά;

  1. Αν ναι, πόσα έτη;

Απαιτούμενα Έγγραφα :

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έναρξη ασφάλισής σας στο ΤΑΠΓΤΕ (αν υπάρχει)
  2. Αν έχετε αποχωρήσει από το ΤΑΠΓΤΕ, τυχόν σχετικό έγγραφο
  3. Πρόσφατα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, στα οποία να φαίνεται ότι συνεχίζεται η παρακράτηση εισφοράς για το ΤΑΠΓΤΕ (για όσους παραμένουν ακόμα στο ΤΑΠΓΤΕ)
  4. Αίτηση προς το ΤΑΠΓΤΕ για τη χορήγηση παροχών (για όσους δικαιούνται σήμερα παροχές και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση)
  5. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η χορήγηση προκαταβολής (για όσους έχουν λάβει προκαταβολή).
  6. Οποιοδήποτε έγγραφο αφορά στην καταβολή εξαγοράς.

 

(2)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

….. υπογραφόμεν…. ……………………………… του ……………

κάτοικος ……………………………………………………………………, διορίζω πληρεξούσιά μου τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Σπ. Καίσαρη, κάτοικο της Αθήνας (οδός Χέυδεν 12 Πλ. Βικτωρίας- τηλ. 210 28 36 416) στην οποία παρέχω τις παρακάτω εντολές και εξουσίες :

α) Να με εκπροσωπεί σε όλα τα Δικαστήρια και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες πράξεις, όπως η άσκηση αγωγών, ανταγωγών, προσφυγών, παρεμβάσεων, αιτήσεων ακύρωσης, προσεπικλήσεων, ανακοπών, εν­δί­κων μέσων, να ζητά κάθε είδους ασφαλιστικά μέτρα, να επιδιώκει εκτέλεση και να με εκπροσωπεί σε όλες τις δίκες που έχουν σχέση με την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ καθώς και με τα σχετιζόμενα με την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ θέματα.

β) Να υποβάλει αίτηση για τη διάλυση του ΤΑΠΓΤΕ και τη θέση του σε εκκαθάριση.

γ) Να υποβάλει αίτηση και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο το διορισμό ως εκκαθαριστών του ΤΑΠΓΤΕ προσώπων που να προέρχονται ή να εκπροσωπούν τους εν ενεργεία ασφαλισμένους του ΤΑΠΓΤΕ, σύμφωνα με την απόφαση που θα λάβει το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ, στο οποίο έχει παρασχεθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τη ΓΣ των μελών του της 9.6.2018 και το οποίο (ΔΣ) εξουσιοδοτώ σχετικά και με την παρούσα.

δ) Να υποβάλει αίτηση και να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την αναστολή της υποχρέωσής μου να καταβάλλω εισφορές στο ΤΑΠΓΤΕ, χωρίς να απωλέσω την ιδιότητα του ενεργού μέλους του.

ε) Να διεκδικήσει, δικαστικά ή εξώδικα κατά την κρίση της, κάθε ποσό που δικαιούμαι από το ΤΑΠΓΤΕ για οποιαδήποτε αιτία (εφάπαξ, παροχές τέκνων και άλλες παροχές, επιστροφή εισφορών) ή που θα δικαιούμαι από το ΤΑΠΓΤΕ.

στ) Να με εκπροσωπήσει στη διαδικασία της εκκαθάρισης του ΤΑΠΓΤΕ και να προβεί για λογαριασμό μου σε κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μου.

ζ) Να ζητά την ακύρωση αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (ΓΣ, ΔΣ κλπ)  του ΤΑΠΓΤΕ σε περίπτωση που ληφθούν κατά παράβαση του καταστατικού του ή του νόμου και βλάπτουν τα συμφέροντά μου και εφόσον αποφασιστεί από το ΔΣ του ΣΥΓΤΕ.

η) Να με εκπροσωπεί ενώπιον του ΤΑΠΓΤΕ και να λαμβάνει γνώση κάθε στοιχείου που αφορά την ασφάλισή μου σε αυτό, τα ποσά που έχω καταβάλει για εισφορές ή έχω λάβει ως προκαταβολή ή δικαιούμαι να λάβω για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης να υποβάλει για λογαριασμό μου αιτήσεις και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις, έγγραφα και αντίγραφο κάθε στοιχείου και εγγράφου που αφορά την ασφάλισή μου στο ΤΑΠΓΤΕ.

Για την εκτέλεση των ως άνω εντολών μου η δικηγόρος μπορούν να εξουσιοδοτεί περαιτέρω άλλους δικηγόρους ή συνεργάτες της, οι οποίοι επίσης θα με εκπροσωπούν.

Αθήνα, ……. Ιουλίου 2018

Ο εντολέας

 

Για το Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Φάνης Πολύζος             Διονύσης Γεωργούλης

  .

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα