Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΦ’ ΑΠΑΞ

 

Το Ταμείο δύναται να χορηγεί έντοκα :

 

1.       Προκαταβολή μέχρι το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ  στα μέλη μετά 15 χρόνια συμμετοχής στον κλάδο εφ’ άπαξ

2.       Αναπροσαρμογή του ποσού της προκαταβολής έναντι του δικαιούμενου εφ’ άπαξ μπορεί να γίνει μετά πέντε (5) χρόνια πραγματικής  ή πλασματικής συμμετοχής από προηγούμενη προκαταβολή, οπότε αφαιρείται μόνο το ποσό προηγούμενων προκαταβολών και όχι το ποσό των τόκων.

3.       Το μέλος μπορεί να επιστρέψει εντόκως σύμφωνα με τη διάταξη 5 του παρόντος άρθρου τη ληφθείσα προκαταβολή εφ’ άπαξ, η οποία έτσι θεωρείται ως μηδέποτε δοθείσα, και να του χορηγηθεί νέα προκαταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4.       Το επιτόκιο θα είναι το ίδιο με το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο Ταμιευτηρίου Γενικής και όχι λιγότερο από 6%. Το Δ.Σ. δύναται να αυξήσει το ισχύον επιτόκιο, εάν η οικονομική κατάσταση του Ταμείου απαιτήσει αυτό.

5.       Οι τόκοι υπολογίζονται στο τέλος της οικονομικής κρίσης και κάθε φορά στο ποσό της προκαταβολής που έλαβε ο ασφαλισμένος και θα αφαιρούνται συνολικά από το δικαιούμενο εφ’ άπαξ κατά την έξοδό του από το Ταμείο, μαζί με το ποσό που έλαβε ως προκαταβολή.

6.       Αν για οποιοδήποτε λόγο η προκαταβολή με τους τόκους μαζί υπερβαίνει το δικαιούμενο εφ’ άπαξ τότε, με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζεται το ποσόν το οποίο θα παρακρατείται από την μισθοδοσία, έτσι ώστε η προκαταβολή και οι τόκοι να βρίσκονται στο επίπεδο του δικαιούμενου εφάπαξ.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα