Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Συνίσταται επαγγελματικό (εργασιακό) σωματείο από τους υπαλλήλους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας».
Συνίσταται επαγγελματικό (εργασιακό) σωματείο από τους υπαλλήλους της πρώην Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος που συγχωνεύθηκε με την τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και τον Οργανισμό Προσωπικού με τη Γενική Τράπεζα.
α) Διαπραγματεύεται και συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις και τον Οργανισμό Προσωπικού με την εργοδότρια Τράπεζα.
Ειδικότερα προβλέπεται σύσταση τουλάχιστον των παρακάτω επιτροπών μετά την εκλογή του Δ.Σ και εντός του 1ου μηνός από την εκλογή του:
α. Επιτροπή προμηθειών – δαπανών: οι προσφορές για όλα τα έργα θα πρέπει να ανατίθενται σε διαπαραταξιακή επιτροπή με αναλογική εκπροσώπηση, όπου θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστον 3 προσφορές κλειστές, η ανάθεση θα γίνεται με απόφαση της επιτροπής και έγκριση από το Δ.Σ.,
β. Επιτροπή εργασιακών σχέσεων, σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό την εξέταση των εργασιακών ζητημάτων των εργαζομένων.
γ. Πολιτιστική διαπαραταξιακή επιτροπή που θα εισηγείται δράσεις και θα επεξεργάζεται τα πολιτιστικά δρώμενα.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ
Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο εργασίας. τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι πρώην εργαζόμενοι της Τράπεζας «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που πλέον είναι εργαζόμενοι της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», καθώς και οποιοσδήποτε εργαζόμενος της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη σύμβαση εργασίας.
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
α) Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδίκαια όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, παράλληλα με την πρόσληψή τους και εφ’ όσον δεν δηλώσουν έγγραφα στο Δ.Σ. του Συλλόγου την αντίθετη θέλησή τους.
α) Πέραν των ήδη υφιστάμενων μελών, τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πρόσωπα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που αποφασίζει για την έγκρισή της.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να φέρουν οι ανωτέρω την ιδιότητα του μέλους είναι να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα νόμιμα προσόντα και να αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου. Οι ανωτέρω εγγράφονται ως μέλη, εφόσον έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ., ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
β) Μέλος του Συλλόγου που είναι και μέλος άλλου πρωτοβάθμιου εργασιακού σωματείου που δρα στο χώρο των Τραπεζών ή στο χώρο της Τράπεζας Πειραιώς, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου εφ’ όσον παραλείψει να ζητήσει τη διαγραφή του από το άλλο σωματείο. Η διαγραφή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται εφ’ όσον:
α) Κάνει αίτηση για διαγραφή
β) Καταστεί συνταξιούχος
γ) Καθυστερεί πάνω από (12) μήνες συνδρομές (ευνόητο είναι ότι μετά την καταβολή όλων των καθυστερούμενων εισφορών επανεγγράφεται).
δ) Διεκόπη η σύμβασή του με την εργοδότρια Τράπεζα. Στην περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική προσφυγή θεωρείται μέλος μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής που έχει τυχόν εγερθεί για ακυρότητα της διακοπής της σύμβασής του.
ε) Τιμωρηθεί με διαγραφή από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες. Κάθε μέλος μπορεί όποτε θελήσει να αποχωρήσει από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και μέχρι τυχόν τροποποίησή της από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται σε 0,75% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών.
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για τρεις (3) μήνες δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες. Κάθε μέλος μπορεί όποτε θελήσει να αποχωρήσει από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής και μέχρι τυχόν τροποποίησή της από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται σε 0,55% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:
α) το 75% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.
β) Το 25% από τις συνολικές εισφορές των μελών κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ – (Απεργιακό Ταμείο) και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους.
Οι εισφορές των μελών κατανέμονται ως εξής:
α) το 0,50% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται στο Ταμείο του ΣΥΓΤΕ για κάλυψη των αναγκών λειτουργίας.
β) Το 0,05% επί των μηνιαίων αποδοχών των μελών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ειδικός Λογαριασμός Αλληλεγγύης των Μελών του ΣΥΓΤΕ – (Απεργιακό Ταμείο) και διατίθεται για οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την συνδικαλιστική δραστηριότητα του μέλους.
Η διάθεση των ποσών του Απεργιακού Ταμείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
Από το υπάρχον στις 13/9/2016 αποθεματικό του Απεργιακού Ταμείου παραμένει σε αυτό το ποσό των 80.000,00 ευρώ και με το υπόλοιπο διαθέσιμο κεφάλαιο δημιουργείται ειδικό κεφάλαιο εξυπηρέτησης σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών (διεπόμενο από τις διατάξεις του αρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 1264/1982, τις διατάξεις Β.Δ. της 15/20-05-1920 και την εκάστοτε ισχύουσα συναφή νομοθεσία).
Όλα ανεξαίρετα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και τις παροχές του ως άνω ειδικού κεφαλαίου (π.χ. κάλυψη συμπληρωματικών ασφαλιστικών παροχών κλάδων υγείας ή εφάπαξ παροχών, σύναψη ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.) ρυθμίζονται βάσει Ειδικού Κανονισμού που καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ. με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του».

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α) Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
β) Εφαρμόζεται η διπλογραφική λογιστική μέθοδος και τα βιβλία που τηρούνται είναι αυτά που καθορίζει ο νόμος και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
γ) Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται με επιταγές που εκδίδονται σε βάρος του τηρούμενου λογαριασμού όψεως ή από τον Ταμία.
δ) Για κάθε δαπάνη απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχουν απαραιτήτως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
στ) Για κάθε οικονομική συναλλαγή ο Σύλλογος νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι αποτελούν τα οικονομικά όργανα του Συλλόγου.
ζ) Από τα κεφάλαια του Συλλόγου τα διαθέσιμα κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή επενδύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Τραπεζικά ή Κρατικά Χρεόγραφα τα οποία φυλάσσονται στην Τράπεζα Πειραιώς. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας και για το ποσό που κατατίθεται σε λογαριασμό όψεως.
η) Για αγορά ή πώληση ακινήτου εκτός από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
θ) Για κάθε άλλη επένδυση που δεν αναφέρεται παραπάνω εκτός από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α) Ενίσχυση παρατάξεων
Παρέχεται στις παρατάξεις η δυνατότητα ανάπτυξης της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας με τη χρήση των μέσων που διαθέτει ο Σύλλογος, π.χ. ηλεκτρονικά μέσα ,αίθουσα συγκεντρώσεων κ.λπ. καθώς και με οικονομική ενίσχυση για έκδοση έντυπου υλικού το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων
1. Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην παροχή προς τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους των καταλλήλων υλικών και οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των εκλογικών τους αναγκών και την προβολή των απόψεών τους και ηλεκτρονικά μέσα.
2. Το δικαίωμα χρήσης των υλικών και οικονομικών μέσων αρχίζει να είναι ισχυρό μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
3. Την διαχείριση των μέσων και τον τρόπο παροχής τους προς τους υποψηφίους (συνδυασμούς ή μεμονωμένους) αναλαμβάνει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
4. Σαν υλικά μέσα νοούνται :
α) η λέσχη του Συλλόγου για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων
β) το τύπωμα και η ηλεκτρονική διάθεση των ανακοινώσεων
γ) ο μηχανισμός του Συλλόγου (αντιπρόσωποι Καταστημάτων, ταχυδρομικά έξοδα κλπ) για τη διανομή των ανακοινώσεων
δ) η χρήση των πινάκων ανακοινώσεων του Συλλόγου στα Καταστήματα
ε) η ανάρτηση των ανακοινώσεων των παρατάξεων , στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα στα Γραφεία του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από την Πρόεδρο και αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα.
γ) Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει εφόσον παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκλιση γίνεται απαραίτητα εντός 10 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, καθώς και το πρωτόκολλο εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για τη διακίνηση του εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το μητρώο των μελών και ενημερώνει για αυτό όλα τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δύο μέχρι δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το ¼ των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τουλάχιστον 120 μέλη.
Αν η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε δύο μέχρι δέκα το πολύ μέρες και με ποσοστό απαρτίας το ¼ των παραπάνω αναφερόμενων μελών. Αν και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται άλλη μέσα σε δύο μέχρι δέκα (10) ημέρες που έχει απαρτία αν παρευρίσκεται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της.
Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις, τοιχοκολλημένες στα γραφεία του Συλλόγου και στους πίνακες των Καταστημάτων καθώς και με ανακοίνωση που διανέμεται στα μέλη 8 ημέρες πριν την σύγκλιση και αναφέρονται σε αυτήν υποχρεωτικά ο χρόνος και ο τόπος σύγκλισης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 19ο

6. Ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ημέρες και οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ταυτόχρονα στην επαρχία και στο λεκανοπέδιο Αττικής. Οι αρχαιρεσίες για τα Καταστήματα Αθήνας, Πειραιά και Περιχώρων, γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου. (Μπορεί η Γ.Σ. να ορίσει συμπληρωματικά εκλογικά κέντρα στην περίπτωση που δεν επαρκούν). Για την Επαρχεία οι αρχαιρεσίες γίνονται στα καταστήματα από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές. Η διάρκειά τους είναι μέχρι τρεις ημέρες και το ακριβές διάστημα καθορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αν τα μέλη που υπηρετούν σε ένα κατάστημα είναι λιγότερα από 5, τότε αυτά ψηφίζουν στο κοντινότερο κατάστημα.
7. Όπου δεν συγκροτείται Εφορευτική Επιτροπή οι εκλογές θα γίνονται μόνο με το δικαστικό αντιπρόσωπο.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, η οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένη με λουκέτο και σφραγισμένη με ισπανικό κερί.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρει εντός κύκλου την επωνυμία αυτού, στο μέσον δε την ένδειξη «30 Σεπτεμβρίου 1969», ήτοι την ημερομηνία ιδρύσεως του Συλλόγου. Το σύμβολο του Συλλόγου είναι η κεφαλή του Ερμή περιβαλλόμενη από την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

ΑΡΘΡΟ 26ο
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας και απαγορεύεται οπωσδήποτε η διανομή της μεταξύ των μελών. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, για την τύχη της περιουσίας του θα αποφασίζουν τα μέλη μέσα από Πανελλαδική ψηφοφορία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. Για αυτήν απαιτείται η παρουσία του μισών τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 από τους ψηφίσαντες. Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διανομή της περιουσίας μεταξύ των μελών. Αφού διαλυθεί ο Σύλλογος, το αρχείο του παραδίδεται στην ΟΤΟΕ.

.

Τελευταία Άρθρα

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Άρθρα