Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΤMHMATOΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλ.210-3606283
FAX: 210-3605545
Email:taapt.ag@tayteko.gr
Site: www.taapt.gr
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

Για να ασφαλισθεί η/ο Σύζυγος των Άμεσα Ασφαλισμένων στον Τομέα προσκομίζονται  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Μία  πρόσφατη  φωτογραφία (Τύπου Ταυτότητος) + AMKA συζύγου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου πρόσφατη ή πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Α). Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας του Άμεσα Ασφαλισμένου, του τελευταίου Οικονομικού έτους, στο οποίο αναγράφονται και τα στοιχεία της/του Συζύγου, που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω TAXIS, με την ένδειξη ΕΓΚΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΩ gsis.gr ή εκείνο που έχει σταλεί ταχυδρομικώς.

Β). Εάν δεν έχει γίνει εκκαθάριση της Φορολογικής Δήλωσης, αντίγραφο της (έντυπο Ε1), του Άμεσα Ασφαλισμένου, για το τελευταίο Οικονομικό Έτος.
Γ). Για τα ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ προσκομίζεται και το Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του τελευταίου Οικονομικού έτους, της/του προς ασφάλιση συζύγου. Σε περίπτωση μη  εκκαθάρισης της Φορολογικής Δήλωσης, ισχύει ότι και στην ανωτέρω περίπτωση 5Β. 
Εάν από την/τον προς ασφάλιση σύζυγο δεν έχει υποβληθεί Φορολογική Δήλωση κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωσή του, (Ν.1599/1986) ότι «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».  Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει θεωρηθεί από την αρμοδία ΔΟΥ.

 • ΑΤΟΜΙΚΑ Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας ή Φορολογικές Δηλώσεις (Ε1), γίνονται δεκτές εφόσον, επισυνάπτεται (ατομική) Βεβαίωση από το Τμήμα Μητρώου της αρμοδίας ΔΟΥ, ότι ο φορολογούμενος είναι σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ (και για τους δύο) ή ότι είναι πτωχός (μόνο ο ένας).
 • Α)Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση σύζυγο, που προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζεται Έγγραφο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας) της Ένωσης, το οποίο χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών της Αστυνομίας.

Β) Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση σύζυγο  που προέρχεται από Τρίτη Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) προσκομίζεται Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογενείας πολίτη (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας) της Ένωσης, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών και των Δήμων .
Γ) Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση σύζυγο που προέρχεται από Τρίτη Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) προσκομίζεται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, όταν ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας είναι πολίτης Τρίτης Χώρας, η οποία χορηγείται, από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών και των Δήμων.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την έκδοση της σχετικής Αδείας που θα μας προσκομιστεί, θα γίνεται δεκτό για την ασφάλισή του/της και το Αντίγραφο, της ως άνω σχετικής για κάθε περίπτωση Πρωτοκολλημένης Αίτησης, στον αρμόδιο Φορέα.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος:

« Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δε θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής π.χ. Ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή λήψη διαζυγίου, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή της/του από τον Τομέα».

 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ»: α) εφόσον υπήρξε ασφαλισμένη/ος,  β) εφόσον στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή στη Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) εμφανίζονται Εισοδήματα,  από Μισθωτές Υπηρεσίες, Εμπορική Δραστηριότητα ή Γεωργικές Επιχειρήσεις.

 

 • Διευκρινίζεται ότι, η ασφάλιση στον Τομέα πραγματοποιείται, μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του, έχει χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αίτηση) του ίδιου του ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί νωρίτερα η ασφάλισή του.
 • Για τις περιπτώσεις, που υπάρχουν οφειλές προς τον Ασφαλιστικό Φορέα του προς ασφάλιση συζύγου, πρέπει να μας προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση του Φορέα αυτού, καθώς και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, από την Εφορία.
 • Για τις περιπτώσεις, που ο προς ασφάλιση Σύζυγος ανήκει σε Ασφαλιστικό Φορέα με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) απαιτείται η σχετική βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα, ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ καθώς και η  ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
 • Για τις περιπτώσεις που ο/η προς ασφάλιση σύζυγος, έχει αποχωρήσει από την τελευταία του εργασία, με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ,  από το οποίο προβλέπεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με υποχρεωτική καταβολή ολόκληρου του ποσού των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου σε όλους τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας, Επικουρικής, Πρόνοιας και Ασθένειας) και εφόσον έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση υπαγωγής στην ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συνέχιση της ασφάλισης, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. Σε περίπτωση που έχει επιλέξει, την ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ή στην περίπτωση που ζητήθηκε η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΠΑΡΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΔΟΘΕΙ και εφόσον δεν έχει δικαίωμα παροχών για τον Κλάδο Ασθένειας, θα προσκομίσει σχετική Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα που αντιστοιχεί στον Κλάδο Ασθενείας.  (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ   κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
 • Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, ΝΠΔΔ) ή από Συμβολαιογράφο.  Επίσης μπορεί να γίνει σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στον Τομέα.
 • Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
 • Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ  και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευομένων Μελών από τον Τομέα, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Απασφάλισης στο Τμήμα Μητρώου.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής προστατευόμενου Μέλους (Ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από Κύριο ή Επικουρικό Ταμείο ή λήψη Διαζυγίου) πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.
 • Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλ.210-3606283
FAX: 210-3605545
Email:taapt.ag@tayteko.gr
Site: www.taapt.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Για να ασφαλισθούν οι Γονείς των άμεσα Ασφαλισμένων στον Τομέα, θα πρέπει να είναι Άνω των 60 ετών ή να έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω όπως επίσης εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και συγκατοίκησης, απαιτείται να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους,  σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση και την αρ.139491/2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 1747) (το οικογενειακό εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, το  οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.  Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κατά 50%).

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου και του προς ασφάλιση Γονέα).
 • Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Μία   φωτογραφία (τύπου ταυτότητος) + AMKA γονέα.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

 • Α).  Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) του άμεσα Ασφαλισμένου, για το τελευταίο Οικονομικό Έτος, εφόσον εμφανίζεται ο Γονέας ως προστατευόμενο Μέλος.

Β). To Εκκαθαριστικό Σημείωμα της  Εφορίας του προς ασφάλιση Γονέα, για το τελευταίο Οικονομικό Έτος, που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω TAXIS, με την ένδειξη ΕΓΚΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΩ gsis.gr ή εκείνο που έχει σταλεί ταχυδρομικώς ή αν δεν έχει γίνει εκκαθάριση της Φορολογικής Δήλωσης, Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1), (μόνον εφ’ όσον δε δηλώνεται ως προστατευόμενο Μέλος στη Φορολογική Δήλωση του Άμεσα Ασφαλισμένου.)

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο Άμεσα Ασφαλισμένος: «Ο πατέρας / η μητέρα μου (όνομα- επώνυμο)…………. …………………………… που είναι άνεργος/η   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η  από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα.  ΔΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον Γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο  την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα.  Σε περίπτωση μεταβολής που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του/της, όπως ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή Γάμου , θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του/της από τον Τομέα».
 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα  (του προς ασφάλιση Γονέα), ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ α)εφόσον υπήρξε ασφαλισμένος/η, β) εφόσον στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή στη Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) εμφανίζονται Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες ή Εμπορική Δραστηριότητα ή Γεωργικές Επιχειρήσεις.

 

 • Διευκρινίζεται ότι, η ασφάλιση στον Τομέα πραγματοποιείται μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του, έχει χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αίτηση) του ίδιου του Ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί νωρίτερα η ασφάλισή του.
 • Για τις περιπτώσεις, που υπάρχουν οφειλές προς τον Ασφαλιστικό Φορέα του προς ασφάλιση Γονέα, πρέπει να μας προσκομιστεί η σχετική Βεβαίωση του Φορέα αυτού, καθώς και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, από την Εφορία.

 

 • Για τις περιπτώσεις, που ο προς ασφάλιση γονέας ανήκει σε Ασφαλιστικό Φορέα με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) απαιτείται η σχετική Bεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα, ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ καθώς και Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
 • Α) Για τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση  Γονέα  που προέρχεται είτε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Τρίτη Χώρα, προσκομίζεται Δελτίο Μόνιμης Διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας) της Ένωσης, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών και των Δήμων.

Β) ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας, που είναι Πολίτης Τρίτης Χώρας, δεν δύναται να ασφαλίσει Γονέα.

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την έκδοση της σχετικής Αδείας που θα μας προσκομιστεί, θα γίνεται δεκτό για την ασφάλισή του/της και το Αντίγραφο, της ως άνω σχετικής για κάθε περίπτωση Πρωτοκολλημένης Αίτησης, στον αρμόδιο Φορέα.

 • Για τις περιπτώσεις που ο/η προς ασφάλιση Γονέας, έχει αποχωρήσει από την τελευταία του εργασία, με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ,  από το οποίο προβλέπεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με υποχρεωτική καταβολή ολόκληρου του ποσού των εισφορών Εργοδότη και εργαζόμενου σε όλους τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας, Επικουρικής, Πρόνοιας και Ασθένειας) και εφόσον έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση υπαγωγής στην ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συνέχιση της ασφάλισης, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. Σε περίπτωση που έχει επιλέξει, την ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ή στην περίπτωση που ζητήθηκε η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΠΑΡΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΔΟΘΕΙ και εφόσον δεν έχει δικαίωμα παροχών για τον Κλάδο Ασθένειας, θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα που αντιστοιχεί στον Κλάδο Ασθενείας.  (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ   κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
 • Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, ΝΠΔΔ) ή από Συμβολαιογράφο.  Επίσης μπορεί να γίνει σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στον Τομέα.
 • Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
 • Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευομένων Μελών από τον Τομέα, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης απασφάλισης.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του προστατευόμενου Μέλους, (Ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό Ταμείο ή Γάμου), πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.
 • Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.
  • Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
  • Το Βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Βάπτισης του παιδιού ή Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.
  • Μία πρόσφατη  φωτογραφία (τύπου ταυτότητος), για τα άνω των 2 ετών    + AMKA παιδιού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο άμεσα ασφαλισμένος δηλώνει: «Το παιδί μου (όνομα-επώνυμο)…………………………… που γεννήθηκε στις………………… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ασφαλισμένο από την ημερομηνία γέννησής του ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, είτε δικό μου, είτε της/του συζύγου μου. Συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα.  Σε περίπτωση μεταβολής, που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του, όπως υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ηλικίας (18,24 ή 26 έτη), ασφάλιση από τον άλλο γονέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη  επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος κλπ, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του από τον Τομέα».
  • Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα.(Εφόσον υπήρξε ασφαλισμένο).
  • έληξαν οι σπουδές τους πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και καλύπτονται για 2 χρόνια, από τη λήψη του πτυχίου τους.
  • συνεχίζουν τις σπουδές τους, οπότε προσκομίζεται στο Τμήμα Μητρώου κάθε έτος, Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος.
  • Με την ολοκλήρωση των σπουδών, προσκομίζονται στο Τμήμα Μητρώου το Πτυχίο και Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (Ανά Τρίμηνο).
  • για τους Στρατευμένους, προσκομίζονται: αρχικά το Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το  Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού, μαζί  με Βεβαίωση Σπουδών η Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.
  • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα του τέκνου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ».
  • Η ασφάλιση στον Τομέα πραγματοποιείται μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του έχει χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αίτηση) του ίδιου του Ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί νωρίτερα η ασφάλισή του.
  • Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
  • Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, ΝΠΔΔ) ή από συμβολαιογράφο.  Επίσης μπορεί να γίνει σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στο Τομέα.
  • Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
  • Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευομένων Μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Απασφάλισης. Έτσι, σε κάθε περίπτωση μεταβολής Προστατευόμενου Μέλους (παιδιού) όπως, ασφάλισή του σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος ή υπέρβαση των Ανωτέρω Ορίων Ηλικίας, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας, για να ενημερώνει σχετικά και την Τράπεζα του ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, για την διακοπή της αναλογούσας εισφοράς.
  • Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.

   

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλ.210-3606283
FAX: 210-3605545
Email:taapt.ag@tayteko.gr
Site: www.taapt.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΠΑΙΔΙΩΝ

Για να ασφαλισθούν τα παιδιά των Άμεσα Ασφαλισμένων στον Τομέα προσκομίζονται  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Αρχική Ασφάλιση

 • Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Βάπτισης του παιδιού ή Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Μία πρόσφατη  φωτογραφία (τύπου ταυτότητος), για τα άνω των 2 ετών    + AMKA παιδιού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο άμεσα ασφαλισμένος δηλώνει: «Το παιδί μου (όνομα-επώνυμο)…………………………… που γεννήθηκε στις………………… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ασφαλισμένο από την ημερομηνία γέννησής του ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, είτε δικό μου, είτε της/του συζύγου μου. Συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον Τομέα.  Σε περίπτωση μεταβολής, που αίρει το δικαίωμα ασφάλισής του, όπως υπέρβαση των καθορισμένων ορίων ηλικίας (18,24 ή 26 έτη), ασφάλιση από τον άλλο γονέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη  επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος κλπ, θα προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του από τον Τομέα».
 • Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα.(Εφόσον υπήρξε ασφαλισμένο).


Τα ανωτέρω ισχύουν για παιδιά ηλικίας έως 18 ετών.
Η ασφάλιση παιδιών άνω των 18 ετών, μπορεί να παραταθεί ή εγκριθεί, σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα και την κείμενη Νομοθεσία, ως εξής:

Β. Συνέχιση  Ασφάλισης ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών, παρατείνεται ή εγκρίνεται η ασφάλιση τους εφόσον:

α)  Σπουδάζουν (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί Φοιτητές) σε Αναγνωρισμένες Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές (ΑΕΙ-ΤΕΙ) στην Ελλάδα, ή την Αλλοδαπή (σε Αναγνωρισμένα, Ισότιμα και Ομοταγή Ιδρύματα με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), καθώς και σε Αναγνωρισμένα Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης και Χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   ΕΠΑΛ ή   ΕΠΑΣ.
Οι Διδακτορικοί Φοιτητές προσκομίζουν Βεβαίωση Σπουδών, που να αναφέρει, ότι έχουν Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ή ότι είναι Φοιτητές Πλήρους και Συνεχούς Φοιτήσεως για ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.
Βεβαιώσεις από ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ Σχολές Χορού ή Θεάτρου γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν τη σφραγίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την ασφάλιση ή την συνέχιση της ασφάλισης τους, προσκομίζεται στον Τομέα ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  για το τρέχον  Ακαδημαϊκό Έτος.
Η Βεβαίωση Σπουδών κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα ή αποστέλλεται στο Fax 210 3605545 το αργότερο μέχρι 31.12 κάθε έτους.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ή ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Βεβαιώσεις Σπουδών από Κολλέγια, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
Για τα τέκνα που σπουδάζουν σε Κολλέγιο, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου από τον Άμεσα Ασφαλισμένο, δηλώνοντας ότι: το τέκνο μου…………………..είναι Άνεργο και Άγαμο και σπουδάζει στο Κολλέγιο………………….
Με αυτή την  Υπεύθυνη Δήλωση, δύνανται να παραμένουν στην ασφάλιση, ΜΟΝΟ μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας του.
Ενημερωτικά: τα Κολλέγια είναι Πάροχοι Υπηρεσιών, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΑ (με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο) και ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑ,Ι ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ  ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου ή του Τίτλου Σπουδών, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Τομέα, προσκομίζοντας στο Τμήμα Μητρώου το Πτυχίο ή τον Τίτλο Σπουδών. Για τη συνέχιση της ασφάλισης, εφόσον επιθυμείται, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους, προσκομίζεται και Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, όπως παρακάτω αναφέρεται.

β) είναι Άνεργα.
Για την ασφάλιση τους προσκομίζεται στον Τομέα η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ η οποία ανανεώνεται  Ανά Τρίμηνο, ενώ φωτοαντίγραφο της κατατίθεται στον Τομέα, Ανά Τρίμηνο.

γ) για τους Στρατευμένους προσκομίζονται: το Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το  Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού, μαζί με Βεβαίωση Σπουδών ή Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.

Γ. Συνέχιση  Ασφάλισης ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 24 έως 26 ετών, παρατείνεται ή εγκρίνεται η ασφάλιση τους, σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα και την κείμενη Νομοθεσία, ως εξής:

 • έληξαν οι σπουδές τους πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και καλύπτονται για 2 χρόνια, από τη λήψη του πτυχίου τους.
 • συνεχίζουν τις σπουδές τους, οπότε προσκομίζεται στο Τμήμα Μητρώου κάθε έτος, Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος.
 • Με την ολοκλήρωση των σπουδών, προσκομίζονται στο Τμήμα Μητρώου το Πτυχίο και Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (Ανά Τρίμηνο).
 • για τους Στρατευμένους, προσκομίζονται: αρχικά το Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το  Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού, μαζί  με Βεβαίωση Σπουδών η Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.

Δ. Σε περιπτώσεις τέκνων που εργαζόντουσαν απαιτείται:

 • Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα του τέκνου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ».
 • Η ασφάλιση στον Τομέα πραγματοποιείται μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του έχει χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αίτηση) του ίδιου του Ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί νωρίτερα η ασφάλισή του.

Ε. Τέκνα με αναπηρία 67%
Τα τέκνα Άμεσα Ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, πέραν των καθορισμένων ορίων ηλικίας 18, 24, 26 ετών,  έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας (επιλέγοντας τον Ασφαλιστικό Φορέα).
Η ανικανότητα των ανωτέρω  κρίνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
 • Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία, ΝΠΔΔ) ή από συμβολαιογράφο.  Επίσης μπορεί να γίνει σε μία από τις  Τράπεζες που συμμετέχουν στο Τομέα.
 • Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
 • Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευομένων Μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Απασφάλισης. Έτσι, σε κάθε περίπτωση μεταβολής Προστατευόμενου Μέλους (παιδιού) όπως, ασφάλισή του σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος ή υπέρβαση των Ανωτέρω Ορίων Ηλικίας, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας, για να ενημερώνει σχετικά και την Τράπεζα του ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, για την διακοπή της αναλογούσας εισφοράς.
 • Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε Χρήμα / ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.

 

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τηλ.210-3606283
FAX: 210-3605545
Email:taapt.ag@tayteko.gr

 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σε περίπτωση θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης από ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ ή από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ, η έναρξη της παρακράτησης της αναλογούσης εισφοράς (4%), για να είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης, αρχίζει από την ημερομηνία της θεμελίωσης του δικαιώματος της καταβολής της σύνταξης και όχι μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα.
Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα (Ιδρυτικός Νόμος 271/76 ΦΕΚ48/76 ΤΑ): οι υπό του ΙΚΑ Συνταξιοδοτούμενοι, τέως υπάλληλοι των Τραπεζών – Μελών, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλιση του Ταμείου.

Για τη συνέχιση χωρίς διακοπή της ασφάλισης, μετά την αποχώρηση από την εργασία, ο προς συνταξιοδότηση ασφαλισμένος πρέπει:

Α  1)  Συνταξιοδότηση από ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΙΚΑ) – Γήρατος, Αναπηρική κλπ.

 • Πριν τη μετάβαση στον ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ για τη διαδικασία  της ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, παραλαμβάνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τον Τομέα ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ για την παρακράτηση και απόδοση της αναλογούσας εισφοράς (4%), υπέρ ΕΟΠΥΥ, με Ασφαλιστικό Φορέα όμως το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κώδικας Κράτησης Ασθένειας – 12 – ) .

Η επιστολή πρέπει να παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους Ασφαλισμένους και σε περιπτώσεις, διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης.

 • Η ανωτέρω επιστολή εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα, τα οποία υποβάλλονται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στο ΙΚΑ για την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. 
 • Το ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και εν συνεχεία ο ασφαλισμένος το επιστρέφει στον Τομέα.
 • Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης εισφοράς από το ΙΚΑ είναι αυτή που καθορίζει και τη συνέχιση ασφάλισης στον Τομέα, ως Συνταξιούχου πλέον.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Αποφάσεις Συνταξιοδότησης συνήθως εκδίδονται πέραν των 6 μηνών, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να ζητά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του στο ΙΚΑ, να του εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (εκδίδεται εντός 3 μηνών), αντίγραφο της οποίας θα προσκομίσει άμεσα στο Τμήμα Μητρώου (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο),  με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.
 • Μετά την έκδοση της Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης, αντίγραφό της προσκομίζεται άμεσα στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), εάν δεν έχει προηγηθεί η Προσωρινή Απόφαση, με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Προσωρινής ή Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης (λόγω διαδοχικής ασφάλισης, εξαγοράς ενσήμων, εξαγοράς χρόνου στρατού, σπουδών κλπ) εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το ΙΚΑ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και  ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη.

Α2)  Συνταξιοδότηση από ΕΙΔΙΚΟ (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) ΤΑΜΕΙΟ

 • Προσκομίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος Καταβολής Σύνταξης του Ειδικού Ταμείου, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της εισφοράς (4%). Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης απόφασης Συνταξιοδότησης και Βεβαίωσης της παρακράτησης του 4% (πέραν του 6μηνου) προσκομίζεται η πρώτη απόδειξη καταβολής του Βοηθήματος – Επικουρικής – Προσυνταξιοδοτικού στην οποία εμφανίζεται η παρακράτηση της εισφοράς για τον Κλάδο Ασθένειας.
 • Κατά την υποβολή των σχετικών εγγράφων στο Ειδικό (Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό) Ταμείο για συνταξιοδότηση, συνυποβάλλεται αίτηση του Ασφαλισμένου για την παρακράτηση της αναλογούσας εισφοράς (4%) για τον Κλάδο Ασθένειας. 
 • Ασφαλισμένοι προερχόμενοι από την Τράπεζα Πίστεως,  συνταξιοδοτούμενοι αρχικά ΜΟΝΟΝ από το ΕΤΑΤ (πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως), προσκομίζουν συμπληρωμένο, το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ που τους παραδίδει το ΕΤΑΤ και απευθύνεται στον Τομέα.
 • Η Βεβαίωση ή  το Ειδικό Έντυπο προσκομίζεται ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ (μαζί με το Βιβλιάριο Ασθενείας), για την  αλλαγή Κατηγορίας Ασφαλισμένου (από εν Ενεργεία σε Συνταξιούχο), με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Απόφασης και Βεβαίωσης Συνταξιοδότησης με παράλληλη παρακράτηση εισφοράς 4% για τον Κλάδο Ασθένειας,  εντός του 6μηνου από την αποχώρηση από την Τράπεζα (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο Τμήμα Μητρώου) , εναλλακτικά ο ασφαλισμένος δύναται να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι έχει υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη ακόμα η σχετική απόφαση και ότι:  α) θα δικαιωθεί συντάξεως από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη.

 

Α3) Συνταξιούχοι σε Αναστολή  (από Κύριο ή Προσυνταξιοδοτικό / Επικουρικό
Φορέα)
Για τους Ασφαλισμένους οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα εμπίπτουν σε αυτή την Κατηγορία, η ασφάλισή τους στον Τομέα διακόπτεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου.  
Εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς ( 4%), από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση), προσκομίζοντας την Απόφαση Συνταξιούχου σε Αναστολή, που αναφέρει την χρονική διάρκεια της Αναστολής και το ποσό της Συντάξεως.
Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει, εν τω μεταξύ, δικαίωμα ασφάλισης, σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα.

Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.

 

Β.ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Β1) Αποχώρηση Χωρίς Συνταξιοδότηση – Αυτασφάλιση βάσει
Π.Δ.180 αρ.2 (20ετία)

Για τους ασφαλισμένους  που αποχωρούν από την Τράπεζα, χωρίς δικαίωμα συνταξιοδότησης, η ασφάλιση τους ισχύει μόνο για έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία αποχώρησης.
Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η λήξη της ασφάλισης επέρχεται τόσο για τον άμεσα ασφαλισμένο, όσο και για τα μέλη που τυχόν έχει ασφαλίσει.

Η ασφάλιση μετά τους έξι (6) μήνες μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο Τράπεζα.
Οι ενδιαφερόμενοι, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ, δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και εφόσον επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισης (Αυτασφάλιση) μετά την παρέλευση του εξαμήνου που δικαιούται, καταβάλλουν οι ίδιοι των σύνολο των εισφορών (εργοδότου και ασφαλισμένου).
Δικαίωμα παροχών έχουν, οι ασφαλισμένοι μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία υπαγωγής, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Η Αυτασφάλιση αρχίζει και διακόπτεται πάντα από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.

Β2) Εφόσον ζητηθεί η παραίτηση του δικαιώματος συνέχισης της ασφάλισης,    
πριν από την λήξη του ανωτέρω εξαμήνου, όπως π.χ. για την ένταξη στην
ασφάλιση άλλου Φορέα (από ΙΔΙΟ  δικαίωμα και όχι για ασφάλιση ως         
Προστατευόμενο Μέλος), ο ασφαλισμένος προσκομίζει στον Τομέα:

 • Αίτηση (Άμεσα Ασφαλισμένου) με την οποία ζητείται η απασφάλιση από τον Τομέα και η έκδοση σχετικής βεβαιώσεως, εφόσον το επιθυμεί.
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας, προκειμένου να ακυρωθεί.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που δηλώνει: «Δεν επιθυμώ να κάνω χρήση του υπολοίπου του εξαμήνου από την ημερομηνία αποχώρησης μου από την Τράπεζα το οποίο δικαιούμαι».

Όταν ο άμεσα ασφαλισμένος δεν παρίσταται, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του,  στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.
Β3)  Για τις περιπτώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ από την            
Τράπεζα, η Ασφαλιστική Ικανότητα ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ και το

Βιβλιάριο Ασθενείας του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ
σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα – από την ημερομηνία
αποχώρησης από την Τράπεζα (εφόσον δεν ακολουθεί Άμεση
Συνταξιοδότηση)
Η Ασφαλιστική Κάλυψη, που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα            
Εθελουσίας Εξόδου, αφορά Ασφάλιση που παρέχει η Τράπεζα μέσω    
Ιδιωτικής Ασφαλιστικής ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Β4) Για την ασφαλιστική ικανότητα Πρώην υπαλλήλων, με την ιδιότητα:  
Α) Επιδοτούμενων Ανέργων    Β) Ανέργων 29-55ετών, συμβουλευτείτε την  
Ανακοίνωση Νο.182/27-2-2013, στο site του Τομέα www.taapt.gr , στις 
Έκτακτες Ανακοινώσεις.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εργασίας στην Τράπεζα, όπως:

 • Άδεια Άνευ Αποδοχών
 • Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών
 • Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών
 • Στράτευση
 • Διακοπή Μισθοδοσίας

Παύει αυτομάτως το δικαίωμα ασφάλισης στον Τομέα, για την χρονική περίοδο που ορίζεται η διακοπή της εργασίας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2 και 3 (Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών και  Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών) εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισης, με την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της εισφοράς, από αυτούς τους ίδιους (Αυτασφάλιση).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση Προσωρινής ή Οριστικής Διακοπής Εργασίας:

 • Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφή χρήσης των παροχών από τον Τομέα (παροχές σε Χρήμα  / ΤΑΥΤΕΚΩ – παροχές σε Είδος / ΕΟΠΥΥ)
 • Το Βιβλιάριο Ασθενείας, μετά την παρέλευση του εξαμήνου επιστρέφεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον Τομέα, προκειμένου να ακυρωθεί και να επιστραφεί στον Άμεσα Ασφαλισμένο.
 • Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του Βιβλιαρίου Ασθενείας το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ταμείου, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά.  Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του Αστικής ή Ποινικής φύσεως.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα