Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν. 4093/2012

Συνάδελφοι,

Μέσα στα πλαίσια της πλήρης ενημέρωσής σας για όλα τα θέματα που σας αφορούν όπως έπραξα για τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και για τα συνταξιοδοτικά, σας παραθέτω πίνακα προς ενημέρωσή σας για τις αποζημιώσεις.

Διαφαίνεται ότι η ανάλγητη και απαράδεκτη τριτοκομματική Κυβέρνηση έχει περικόψει θεμελιώδη δικαιώματα που ίσχυαν από το 1920. Το μόνο που τους αξίζει είναι να τους ταιριάζει είναι ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ όταν εκτελούν εντολές του ΣΕΒ και των Τραπεζιτών.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν. 4093/2012

Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης διαμορφώνεται ως εξής:

1. Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη – Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών

10 έτη συμπλ. 6 μηνών

11 έτη συμπλ. 7 μηνών

12 έτη συμπλ. 8 μηνών

13 έτη συμπλ. 9 μηνών

14 έτη συμπλ. 10 μηνών

15 έτη συμπλ. 11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών»

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

2. Για όσους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (12 Νοέμβριος του 2012) έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του νόμου (12.11.2012) ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του, και οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων(2.000) ευρώ.

3. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης που δικαιούται υπάλληλος όταν αποχωρεί από την υπηρεσία του εργοδότη έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης λαμβάνονται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ΟΧΙ το ανώτερο πλαφόν των 2.000 ευρώ.

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν. 4093/2012

• Καθιέρωση συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και εφεξής με τις εξής βασικές προϋποθέσεις: στο 62ο έτος της ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρωθεί έως τότε 12.000 ΗΕ (ήτοι 40 χρόνια ασφαλισμένης εργασίας) στο 67ο έτος της ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρωθεί έως τότε τουλάχιστον 4.500 ΗΕ (ήτοι 15 χρόνια ασφαλισμένης εργασίας)

Διασφαλίζονται (δεν θίγονται) τα θεμελιωμένα έως την 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα καθώς και όσα κατοχυρώνονται ή θα κατοχυρωθούν, με αναγνώριση ή χωρίς πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012, όπως ειδικότερα οι προϋποθέσεις αυτές ορίστηκαν και προβλέφθηκαν στο ν. 3863/2010 (Νόμος Λοβέρδου). Αφορά δηλαδή όσους ασφαλισμένους/ες συμπληρώσουν τον απαιτούμενο εκάστοτε χρόνο ασφάλισης ή/και το όριο ηλικίας – όπου απαιτείται – έως την 31.12.2012, οπότε συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ανάλογα με το έτος θεμελίωσης/κατοχύρωσης.

• Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης καθώς και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης – αυτασφάλισης (ο οποίος εξομοιώνεται με τον πραγματικό). Περαιτέρω δε ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011. Μεταξύ των χρόνων που τελούν υπό αναγνώριση για όσους θεμελιώνουν/κατοχυρώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής συγκαταλέγονται

– ο χρόνος σπουδών,

– χρόνος λόγω τέκνων ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους,

– χρόνος ανεργίας απλής – μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης – και επιδοτούμενης,

– χρόνος ασθενείας,

– χρόνος απεργίας

– χρόνος μαθητείας (stage)

– χρόνος απουσίας μητέρων λόγω κύησης και λοχείας

Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης/κατοχύρωσης ποικίλλει ο συνολικός χρόνος ο οποίος τελεί υπό αναγνώριση – εξαγορά. Έτσι, προκειμένου για την κατοχύρωση με τις προϋποθέσεις του έτους 2011, δύνανται να αναγνωριστούν πλασματικοί χρόνοι συνολικής διάρκειας έως 4 έτη, ενώ για το 2012 χρόνοι έως 5 έτη. Από 1.1.2013 και εφεξής πρέπει πλέον να γίνει δεκτό (δεδομένου ότι καταργήθηκε με το ν. 4093/2012 η σταδιακή αύξηση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του ν. 3863/2010) ότι ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνο ασφάλισης έως 7 έτη.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ο πλασματικός αυτός χρόνος να προσμετράται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 3.600 ΗΕ πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκδοθείσες εγκυκλίους, η αίτηση αναγνώρισης – εξαγοράς μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους θεμελίωσης/κατοχύρωσης ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης (όχι όμως και μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης). Ωστόσο και δεδομένου ότι, όπως πάγια δέχονται τα δικαστήρια, οι εγκύκλιοι δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα, φρονούμε ότι είναι σκόπιμη η έως την 31.12.2012 υποβολή της σχετικής αίτησης για όσους επιθυμούν να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις των ετών 2011 και 2012.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ


.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα