Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ κ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ “ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ. Λ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»


Το προεδρείο του Συγτε
Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Χ. Καραηλίδης, Χ. Ανδρακάκου

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της συνημμένης  επιστολής σας σχετικά με το «Νέο Προϊόν Μισθοδοσίας Προσωπικού» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με το νέο προϊόν μισθοδοσίας συγκεντρώνονται όλα τα υπάρχοντα και διαφορετικά προϊόντα (λογαριασμοί) μισθοδοσίας σε ένα και μοναδικό προϊόν, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλους τους εργαζόμενους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα διατήρησης των παλαιών λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους (π.χ. εξυπηρέτηση δανείων, καρτών).

Όπως φαίνεται από την επιστολή σας, οι ανησυχίες σας επικεντρώνονται στα εξής θέματα:

A. ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία  της Τράπεζας σε περίπτωση προσθήκης συνδικαιούχου θα πρέπει όλοι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι να λάβουν γνώση για την αλλαγή.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:
• Είτε με τη παρουσία τους στο κατάστημα, κατά την προσθήκη του νέου συνδικαιούχου, έτσι ώστε να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα.
• Είτε με Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον/τους υφιστάμενο/ους δικαιούχο/ους, όπου μπορεί να δηλώνεται ότι συναινεί/ούν στην πρόσθεση νέου συνδικαιούχου (τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αναφέρονται).
Το έγγραφο θα πρέπει να φέρει βεβαίωση από αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, ΚΕΠ) για το γνήσιο της υπογραφής.

Εάν η Τράπεζα δεν έχει λάβει τις απαιτούμενες υπογραφές/συναίνεση των συνδικαιούχων ενδέχεται να βρεθεί εκτεθειμένη έναντι των πελατών, καθώς και έναντι των εποπτικών Αρχών σε ενδεχόμενο έλεγχό τους.  Ως εκ τούτου, από πλευράς Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η προσθήκη των συνδικαιούχων στο λογαριασμό θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας την υφιστάμενη διαδικασία της Τράπεζας.
Από την άλλη πλευρά, κατά τη λειτουργία του λογαριασμού ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν το συνδικαιούχο ενός λογαριασμού:
i. Τα στοιχεία όλων των καταθετικών λογαριασμών αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ , βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΟΙΚ, με αποτέλεσμα  ο/οι συνδικαιούχος/οι να εμφανίζονται ως κάτοχοι καταθετικού λογαριασμού, ο οποίος ενδέχεται να τους επιβαρύνει φορολογικά.
ii. Τόσο ο δικαιούχος του λογαριασμού, όσο και οι συνδικαιούχοι θα πρέπει να έχουν γνώση και να έχουν δώσει τη συναίνεσή τους, καθώς ενδέχεται να βρεθούν υπόλογοι για κινήσεις που έχουν εκτελεσθεί στο λογαριασμό από κάποιον εκ των συνδικαιούχων και ενδεχόμενα εγείρουν ζήτημα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

B. ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα μέσω πάγιας εντολής, να τροφοδοτεί άλλον καταθετικό λογαριασμό της επιλογής του, π.χ. τον μέχρι σήμερα συνδεδεμένο λογαριασμό εξυπηρέτησης της απαίτησης. Σημειωτέον ότι η δυνατότητα ακύρωσης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων πάγιων εντολών προσφέρθηκε με απόφαση της Τράπεζας χωρίς χρέωση σε όλους τους εργαζόμενους.

Αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής τιμολογίων ΔΕΚΟ – εκτός της επίσκεψης του εργαζόμενου σε κατάστημα της Τράπεζας για τον ορισμό της πάγιας εντολής – η πάγια εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσω e-Banking με πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία (Οθόνη  Παγίων Εντολών, Επιλογή από λίστα της Πάγιας Εντολής προς πληρωμή και Καταχώρησή της στο σύστημα), δεδομένου ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα από οπουδήποτε.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το νέο προϊόν μισθοδοσίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μέριμνας της Τράπεζας για τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων της, την ασφάλεια των συναλλαγών προς όφελός τους και τη συμμόρφωση της Τράπεζας προς το  θεσμικό πλαίσιο.
Με εκτίμηση

Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
   +30 210 697 5085
lily.lahanou@geniki.gr

www.geniki.gr

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα