Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ. Λ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ 1,25 % ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΕ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.


Το προεδρείο του Συγτε
Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Χ. Καραηλίδης, Χ. Ανδρακάκου

Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της επιστολής σας με αίτημα την τροποποίηση του Κανονισμού Δανείων Ειδικών Προκαταβολών, με ευχαρίστηση σας ενημερώνω ότι αυτή εγκρίθηκε και ως προς το επιτόκιο και ως προς τη διάρκεια.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο συνημμένο νέο Κανονισμό, οι δύο παραπάνω όροι εναρμονίζονται πλήρως με τα ισχύοντα στον Όμιλο, δηλαδή, το μεν επιτόκιο ήδη τροποποιήθηκε στο σύστημα σε ποσοστό 1,25%, η δε διάρκεια αυξήθηκε σε 72 δόσεις.
Με εκτίμηση

Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
   +30 210 697 5085
lily.lahanou@geniki.gr

www.geniki.gr

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΣΕ 84
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


ΣΚΟΠΟΣ
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις έκτακτη οικονομική ανάγκη, η Τράπεζα χορηγεί στο προσωπικό της Προσωπικά Δάνεια.
Σημείωση :εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωμής καταναλωτικών πιστώσεων που τηρούνται στην Τράπεζα μας και στην περίπτωση που ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχος θεωρείσαι εάν είσαι εργαζόμενος / μισθωτός της Τράπεζας με εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τα Προσωπικά Δάνεια διαχειρίζονται από το Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού .

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Το μέγιστο ύψος του δανείου που μπορείς να ζητήσεις είναι μέχρι πέντε (5) μηνιαίους μικτούς μισθούς, με ανώτατο όριο €15.000,00.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Το επιτόκιο που ισχύει για τα Προσωπικά Δάνεια είναι 1,25%.
Ενδεικτικά η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση στα 1.000,00 Ευρώ ανέρχεται στα 14,42 Ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εξόφληση γίνεται σε εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, οι οποίες θα παρακρατούνται μέσω της τακτικής μισθοδοσίας σου.

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ
Προβλέπεται μόνο η ολική προεξόφληση του δανείου σου μέσω γραπτής ενημέρωσης στο group e-mail staffloans@geniki.gr.
Σημείωση : Δεν προβλέπεται η μερική εξόφληση του δανείου.

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ
Έχεις τη δυνατότητα να υποβάλλεις αίτημα για επαναχορήγηση Προσωπικού Δανείου (είτε ζητώντας τη διαφορά μέχρι το μέγιστο ποσό που δικαιούσαι, είτε προεξοφλώντας το παλαιό  δάνειο προκειμένου να σου χορηγηθεί ένα νέο), μόνο εφόσον έχεις αποπληρώσει το 1/3 του δανείου που σου είχε χορηγηθεί αρχικά.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Σε περίπτωση που αποχωρήσεις από την Τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό.

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ (α.ε.1821) «ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (βλ.GenIntranet > Έντυπα & Συμβάσεις > Ανθρώπινο Δυναμικό)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Συμπληρώνεις και υπογράφεις την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ (α.ε.1821«ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (βλ.GenIntranet > Έντυπα & Συμβάσεις > Ανθρώπινο Δυναμικό

2. Αποστέλλεις την πρωτότυπη αίτηση στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. Τα προσωπικά δάνεια εγκρίνονται μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο λόγω ειδικών συνθηκών.

4. Σε συνέχεια της έγκρισης, θα σου σταλεί εις τριπλούν «Σύμβαση Δανείου Ειδικών Προκαταβολών ΣΣΕ 84» και τοκοχρεωλυτικός πίνακας για υπογραφή. Όλα τα προαναφερόμενα, αφού τα υπογράψεις σε όλες τις σελίδες, πρέπει να τα επιστρέψεις πρωτότυπα στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Το Ανθρώπινο Δυναμικό όταν παραλάβει τις συμβάσεις και τον τοκοχρεωλυτικό πίνακα υπογεγραμμένα, πιστώνει τον λογαριασμό που έχεις δηλώσει.

6. Το ένα αντίγραφο της σύμβασης επιστρέφεται σε σένα υπογεγραμμένο πλέον από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα