Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 

 

 

Κύριοι συνταξιούχοι μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

 

         Πολύ καλά πράξαμε και επιδοτήσαμε τους συναδέλφους των Σπάτων με 60 ευρώ ως οδοιπορικά, γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα με τις μετακινήσεις τους. Και αυτό οφείλεται –  και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει – στις ουσιαστικές παρεμβάσεις και πιέσεις του προεδρείου στη Διοίκηση και στον Όμιλο Πειραιώς, ώστε οι εν λόγω συνάδελφοι να μεταφερθούν στην Μεσογείων 109-111. Και μάλιστα όταν κάποιοι αναφέρονταν και έλεγαν ότι «και τι έγινε αν πάρουν αυτό το μήνα οδοιπορικά, αφού θα μείνουν κι άλλο στα Σπάτα!» Τώρα που είναι αυτοί οι κύριοι; Που κρύβονται; Σε απάντησή τους, όσα είπαμε εμείς, εφαρμόστηκαν.

         Εμείς αποφασίζουμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε τους εν ενεργεία συναδέλφους, σε αυτήν την κρίσιμη οικονομική κατάσταση και ήδη το έχουμε πράξει. Δεν θα βάλουμε εσάς τους συνταξιούχους, να μας υποδείξετε το πώς θα ενεργήσουμε. Εσείς καλά θα κάνετε να προχωρήσετε στις προτάσεις σας για ένα νέο σχέδιο καταστατικού για το Ταμείο, το οποίο σημειωτέον ακόμα περιμένουμε και αναμένουμε.

         Ο τότε Ταμίας Δ. Καλόγηρος, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έκανε εισήγηση σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού του Ταμείου ώστε να σταματήσει η χορήγηση των δανείων και σας παραθέτουμε τις  Γενικές Διατάξεις του άρθρου 31 όπου επισημαίνονται τα εξής:

         ΑΡΘΡΟ 31ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. «Το σύνολο των υποχρεώσεων του μέλους προς το Ταμείο από δάνεια, εγγυήσεις, προκαταβολές έναντι του εφ’ άπαξ και των οφειλομένων εξ αυτού τόκων, δεν θα υπερβαίνει το κάθε φορά δικαιούμενο από το Ταμείο εφ’ άπαξ ή το ποσό των εισφορών που έχει καταβάλει το μέλος.

α) Κατ’ εξαίρεση, για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει 10ετή πραγματική συμμετοχή στον κλάδο εφάπαξ και για τη λήψη από αυτά δανείων ή εγγυήσεων το δικαιούμενο εφ’ άπαξ υπολογίζεται με βάση το άρθρο 14 παράγρ. 3

Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης.

2. Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων και προκαταβολών εφ’ άπαξ κάθε χρόνο δεν θα υπερβαίνει το 80% των εσόδων πλην εισφορών του προηγούμενου χρόνου.

Η παράγραφός (2) ήταν η ουσία! Διότι το σύνολο των χορηγουμένων δανείων και προκαταβολών εφ’ άπαξ κάθε χρόνο, είχε υπερβεί το 80% σύμφωνα με όσα έπρατταν οι τότε διοικούντες, που παρατυπούσαν και παρανομούσαν. Και κάποιοι από αυτούς, που σήμερα είναι βασιλικότεροι των βασιλικότερων, τότε τους στηρίζανε, είτε φωναχτά ή με τη σιωπή τους.

Διότι αν δεν το έπραττε αυτό ο κ. Καλόγηρος, με τις παρανομίες που έκαναν οι διοικούντες του Ταμείου, θα είχε φαλιρίσει από τότε το Ταμείο.  σας

Σας προκαλούμε να βγάλετε από ακριβώς την εισήγηση που είχε κάνει τότε ο κ. Καλόγηρος και ποια ήταν η απόφαση. Εμπρός περιμένουμε. Για να μάθουν οι συνάδελφοι τι είπε ακριβώς.

Διαπιστώνουμε, ότι το μόνιμο πρόβλημά σας είναι να διαλυθεί το σωματείο μας. Δεν διαλύεται το σωματείο.  Ο Σύλλογος είναι εδώ ενωμένος δυνατός, θα συνεχίσει το έργο του, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη και διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εν ενεργεία συναδέλφων. Ρωτάμε, μήπως αποβλέπετε να πάρετε λεφτά για το Ταμείο και να πάρετε την περιουσία κινητή και ακίνητη του Συλλόγου; Να πάρετε τη ρευστότητα; Και σας απαντάμε. Δεκάρα τσακιστή δεν θα πάρει το Ταμείο. Όλα τα χρήματα θα δοθούν στους εν ενεργεία συναδέλφους, με παροχές που θα ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους και δεν θα επιστραφούν στο σωματείο.

Και επειδή αναφέρεστε στο άρθρο 28 – άκουσον άκουσον συνάδελφοι – σας το παραθέτουμε για να διαβάσετε τα υψηλά επιτόκια που υποχρεωτικά  ισχύουν για τα δάνεια του Ταμείου.

         ΑΡΘΡΟ 28ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

         «Το Ταμείο δύναται να χορηγεί δάνεια στα μέλη του μέχρι 7 μισθούς ή επικουρικές συντάξεις για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά από απόφαση του Δ.Σ. Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και για τους δύο (2) πρώτους μισθούς το επιτόκιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 3%. Για τους επόμενους δύο το επιτόκιο θα είναι διπλάσιο και για τους τελευταίους τρεις (3) το επιτόκιο θα είναι τουλάχιστον το βασικό επιτόκιο Ταμ/ρίου Γενικής Τραπέζης προσαυξημένο κατά 6 μονάδες. Τα χορηγούμενα δάνεια εξοφλούνται σε μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από το μισθό των μελών ή τη σύνταξη των συνταξιούχων και οι δόσεις αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60. Για τους συνταξιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν συνεχιστές της σύνταξης.

         Το Ταμείο δύναται να χορηγεί έντοκα δάνεια σε συνεταιρισμούς που θα ιδρύσουν οι υπάλληλοι της ΓΤΕ.  Τους όρους χορήγησης του δανείου θα τους αποφασίζει το Δ.Σ. και θα εγκρίνει η Γ.Σ.

         Η επαναχορήγηση των δανείων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. τουλάχιστον 3 μήνες από την προηγούμενη χορήγηση.

         Το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή το δάνειο θα επιβαρύνεται για το χρονικό διάστημα της αναστολής με τόκους και επιτόκιο ίσο με αυτό που έγινε η χορήγηση. Ομοίως επιβαρύνεται το δάνειο με τόκους σε περιπτώσεις αναστολής λόγω στράτευσης και άδειας άνευ αποδοχών».

Σας προκαλούμε, εφόσον λέτε ότι το Ταμείο έχει ζωή και δεν έχει ανάγκη, τότε δώστε δάνεια από την ρευστότητα του Ταμείου και πείτε σε όλους μας τι ρευστότητα έχετε; Γιατί δεν απαντάτε ότι  700.000 ευρώ είναι δεσμευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν; Ποια είναι η ρευστότητά σας; Γιατί δεν απαντάτε;  Αλλά δεν τολμάτε να το πείτε. Και με την λογική που προτείνετε χορήγηση δανείων για τα μέλη του Ταμείου, ποια θα είναι τα οφέλη του Ταμείου; Φάσκετε και αντιφάσκετε. Από τη μια λέτε ότι θα έχει ωφέλεια το Ταμείο και από την άλλη λέτε να πάμε σε Οργανισμό με την απορρόφηση που θα γίνει από τον Όμιλο Πειραιώς. Εφόσον θα πάμε στον Όμιλο θα έχουμε δικό μας Ταμείο; Είναι ξεκάθαρο συνάδελφοι ότι οι το Ταμείο βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει λύση.

Εν τη αύτη περιπτώσει, η μοναδική υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, είναι να πείτε ότι σφάλατε. Και αφού το όνειρό σας είναι να πάμε σε έναν Οργανισμό, εκεί στον Όμιλο θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνει Οργανισμός!  Και αφού κάποιοι συνταξιούχοι λένε ότι θα δώσει ο κ. Σάλλας χρήματα, πού θα τα δώσει; Στον Οργανισμό που ορέγεστε ή στο Ταμείο; Μα αυτά συμβιβάζονται; Σας έχει πιάσει πανικός. Γιατί άλλα λέγατε και δεν μπορείτε να τα εφαρμόσετε. Πείτε μας ποια θα είναι τα οφέλη. Με στοιχεία.

Δηλαδή, θα έρθει κάποιος συνάδελφος να πάρει δάνειο με 6 και με 7% επιτόκιο? Μα είστε στα καλά σας; Όταν το προεδρείο κατόρθωσε να μειώσει το επιτόκιο των δανείων στο 1,25% και σε 72 δόσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑΣ. Και σύντομα θα έχετε πλήρη ανάλυση γι αυτό και δεν θα ξέρετε που να κρυφτείτε.

Ο Σύλλογος θα είναι εδώ για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των μελών του. Και μην είστε αιθεροβάμωνες. Και επαναλαμβάνουμε, τώρα αλλάξατε το τροπάριο της Κασσιανής; Ότι πάμε σε Οργανισμό μαζί με όλους τους άλλους υπαλλήλους του Ομίλου και έχει ο Θεός; Σας ρωτάμε, είστε διατεθειμένοι να πάτε σε τροποποίηση του καταστατικού; ναι ή όχι;

Μιλάτε εσείς για αδελφοποίηση, όταν είναι τόσες οι ύβρεις και ο οχετός κάποιων μελών σας με συκοφαντίες και κατηγορίες. Και μην εκλαμβάνετε την αντοχή της ανοχής ως αδυναμία. Θα έρθει η ώρα του αγρότη. Και τότε θα είναι πολύ αργά για συγνώμες. Να γνωρίζετε ότι το παρελθόν του καθενός ούτε διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Γιατί το παρελθόν του καθενός αποτελεί οδηγό του μέλλοντος. Αποτελεί πυξίδα για την περαιτέρω πορεία του,  λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μελανά σημεία.

Μέλος του Δ.Σ. ζητάει να ενισχύσουμε τους απεργούντες. Και εμείς ρωτάμε. Έχετε μια πρόταση και αυτό το μέλος δεν την ψηφίζει και έρχεται ο ίδιος και κάνει μια νέα πρόταση. Συμφωνείστε πρώτα μεταξύ μας και πείτε μας και εμάς τι ισχύει. Γιατί μας έχετε μπερδέψει.

 Και ειδικά οι κύριος αυτός δεν νομιμοποιείται να ομιλεί γιατί υπάρχει Κανονισμός Απεργιακού, και βάσει απεργιακού έχουν πληρωθεί οι πάντες – όσοι απεργούσαν. Και αλήθεια ο μεγάλος σύλλογος των 18 ατόμων που υπηρετούσε αυτός ο κύριος είχε απεργιακό ταμείο; Και αν είχε, να μας πει πόσες ήταν οι απεργίες του; Και θα επανέλθουμε. Σιμά κοντά τα Γιάννενα.

Όσο για τις 500.000 ευρώ που ζητάτε από το Σύλλογο, θέλουμε να δεσμευτείτε με τις υπογραφές σας και με την περιουσία σας ότι θα επιβιώσει το Ταμείο και ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν στο Σύλλογο. Αλλά αφού θα πάμε σε Οργανισμό κατά τη δική σας πρόταση, πώς θα επιστραφούν;   

Και κάτι άλλο για να μην ξεχνιόμαστε. Όταν τελειώσει η εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης –  και σύντομα θα αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα – θα πρέπει να γίνει παρουσίαση σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου ο αναλογιστής να αναλύσει τη μελέτη του, παρουσία νομικών συμβούλων. Αυτά προς το παρόν. Και έπεται συνέχεια.

 

         Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

   Χ. Τασσόπουλος                Β. Δεκούλος

      

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα