Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ 2010-2012 ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ
1/4/2013

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ 2010-2012
ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Η ΓΣΕΕ μετά την είδηση που αναμεταδόθηκε σχετικά με την υποτιθέμενη λήξη στις 31/3/2013 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας διευκρινίζει με εγκύκλιο της Νομικής της Υπηρεσίας ότι η ΕΓΣΣΕ, που έληξε αναγκαστικά στις 14/2/2013, σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012, διανύει ήδη το στάδιο της τρίμηνης παράτασης της και κατά συνέπεια το προβλεπόμενο από αυτήν επίδομα γάμου καθώς και οι υπόλοιποι κανονιστικοί όροι ισχύουν τουλάχιστον έως τις 15/5/2013.
Προειδοποιούμε τους εργοδότες να μην αποτολμήσουν την περικοπή του επιδόματος γάμου και την περαιτέρω μείωση μέσω του επιδόματος γάμου των αποδοχών των εργαζόμενων γιατί θα πυροδοτήσουν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.
Ταυτόχρονα η Συνομοσπονδία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πιέζει στην κατεύθυνση υπογραφής νέας ΕΓΣΣΕ η οποία θα προβλέπει την απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής του επιδόματος γάμου και της εκπλήρωσης του συνόλου των ειδικών κανονιστικών όρων και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης.

Είναι αυτονόητο ότι η Συνομοσπονδία συνεχίζει και τον δικαστικό αγώνα για την ακύρωση της  ΠΥΣ 6/2012. Ήδη, εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο οποίο έχει προσφύγει η ΓΣΕΕ προσβάλλοντας τον προφανή αντισυνταγματικό της χαρακτήρα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο της Νομικής Υπηρεσίας της ΓΣΕΕ με την οποία

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                          Αθήνα,  1/4/2013

ΠΡΟΣ
Τα Εργατικά Κέντρα
και Ομοσπονδίες
Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε.

Θέμα: «Διάρκεια ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012 και υποχρέωση καταβολής  του επιδόματος γάμου τουλάχιστον  μέχρι τη λήξη της τρίμηνης παράτασής της, στις 15-5-2013»

Συνάδελφοι,
1. Με τις ρυθμίσεις του ν. 4093/2012  καθιερώθηκε o νομοθετημένος κατώτατος μισθός. Στο νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό, πέραν των προβλεπομένων τριετιών, κανένα άλλο επίδομα ή παροχή, άρα ούτε το επίδομα γάμου, περιλαμβάνεται.
Οι ρυθμίσεις όμως αυτές (παρά τις σοβαρές και βάσιμες ενστάσεις αντισυνταγματικότητάς τους ιδίως για λόγους κατάλυσης της συλλογικής αυτονομίας -άρθρο 22 Σ), δεν καταργούν την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012. Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. , που στις 14-2-2012 βρισκόταν σε ισχύ ήδη περισσότερο από 24 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της Π.Υ.Σ. 6/2012 , έληξε  στις 14-2-2013. Κατά συνέπεια, μετά την αναγκαστική λήξη της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η ισχύς των κανονιστικών όρων της (μεταξύ των οποίων και το επίδομα γάμου)  παρατάθηκαν επί τρίμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012 και ισχύουν μέχρι την 15η Μαΐου του 2013.
Άρα το επίδομα γάμου καθώς και όλοι οι υπόλοιποι κανονιστικοί όροι που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ισχύουν μέχρι και την 15η-5-2013, οπότε αρχίζει η εφαρμογή της περιορισμένης μετενέργειας  που καθιέρωσε η ΠΥΣ 6/2012 (άρθρο 2 παρ. 4). Οι ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 θα ισχύσουν μετά τη λήξη της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία, ως ευνοϊκότερη, υπερισχύει, επί του παρόντος, του νόμου (άρθρα 22 παρ. 2 Σ και 7 παρ. 3 ν. 1876/90) στην περίπτωση μόνο που δεν θα συμφωνηθεί νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Σημειώνεται πάντως ότι με το  νόμο 4093/2012 (σε αντικατάσταση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1876/1990), ορίζεται ότι «οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου».
Η παραπάνω διάταξη  δεν έχει αναδρομική δύναμη ενώ ούτε στο ν. 4093/2012 υπάρχουν, για το ζήτημα αυτό, διατάξεις διαχρονικού δικαίου. Κατά συνέπεια η διάταξη αυτή του τροποποιημένου κατά τα παραπάνω άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1876/90 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία έχει καταρτιστεί και έχει αναπτύξει  έννομες συνέπειες πολύ πριν την παραπάνω νομοθετική μεταβολή.
Επομένως, η δεσμευτικότητα της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012 είναι καθολική και πλήρης και αφορά στο σύνολο των κανονιστικών όρων της, μισθολογικών και μη μισθολογικών.

3. Συμπερασματικά, η ρύθμιση που ισχύει σήμερα είναι αυτή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012, η οποία, μετά την αναγκαστική λήξη της στις 14-2-2013, διανύει ήδη το στάδιο της τρίμηνης παράτασής, μέχρι την 15-5-2013. Επομένως, το επίδομα γάμου, ως προβλεπόμενος κανονιστικός όρος της ισχύουσας ακόμη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012, οφείλεται στους δικαιούχους εργαζόμενους, που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., και οι εργοδότες πρέπει να εξακολουθήσουν, τουλάχιστον μέχρι την 15-5-2013 να το καταβάλλουν και να εκπληρώνουν το σύνολο των λοιπών κανονιστικών όρων της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε .
Εξυπακούεται ότι, εφόσον το επίδομα γάμου και οι λοιποί κανονιστικοί όροι της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ αποτελούν περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας, η καταβολή τους δεν μπορεί -ούτε μετά την 15-5-2013-  να διακοπεί μονομερώς από τον εργοδότη, ούτε δυνάμει εφαρμογής του ν. 4093/2013, αφού θα υπερισχύει, με βάση το άρθρο 7 παρ. 2 ν. 1876/90, η ευνοϊκότερη συμβατική ρύθμιση.
Για το μετά την 15η Μαΐου 2013 χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι διατάξεις της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον βέβαια οι συμβαλλόμενες και δεσμευόμενες από αυτήν εργοδοτικές οργανώσεις σεβασθούν τη θεμελιώδη αρχή της συλλογικής αυτονομίας και αποδεχθούν το διαρκές και επίμονο αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. για υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Είναι αυτονόητο ότι η Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία έχει προσβάλει την ΠΥΣ 6/2012 με αίτηση ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα εμμείνει μέχρι τέλους στην ακύρωση των επίμαχων μνημονιακών ρυθμίσεων.

Κοινοποίηση : Υπηρεσίες  ΣΕΠΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα