Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ο.Τ.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ 2001

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 28η Ιουνίου 2001, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος οι υπογράφοντες:

Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,

Δημήτριος Μαντζούνης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK,

Γεώργιος Μιχελής, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος,

Βύρωνας Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias και

Ιωάννης Μούργελας, Γενικός Διευθυντής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των προσαρτώμενων εξουσιοδοτήσεων

και οι:

Δημήτριος Κουσελάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.,

Ανδρέας Μπεκιάρης, Γενικός Γραμματέας της Ο.Τ.Ο.Ε.,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα εξής:

H Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της με την από 30 Ιανουαρίου 2001 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2001.

Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους με την από 2 Μαρτίου 2001 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων και τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2001.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 §4 του Ν.1876/1990, είναι οι εξής:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ALPHA BANK Α.Ε.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.

Ε.Τ.Ε.Β.Α. Α.Ε.

NOVABANK A.E.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

BANK SADERAT IRAN A.E.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001 αυξάνονται κατά 4,2% επί των βασικών μισθών της 31.12.2000 και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 2

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται από 1.1.2001 ως εξής:

Άρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1.1.2001ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33º κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, ως εξής:

Άρθρο 4

Τα κατά την 31-12-2000 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 5

Επιτροπή για τη ρύθμιση του ωραρίου

Συστήνεται, εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας, εξαμελής ισομερής Επιτροπή Τραπεζών – ΟΤΟΕ, που θα εξετάσει το ωράριο εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων και το ωράριο λειτουργίας των Τραπεζών, σύμφωνα με τις προτάσεις των δύο μερών.

Άρθρο 6

Στεγαστικά Δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, τα επιτόκια των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, ανάλογα με την κατηγορία του χορηγούμενου στεγαστικού δανείου, καθορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α’ και Β’

Ζώνη Γ’

Από 1/9/2001

4,5%

3,5%

Τα ίδια επιτόκια ισχύουν και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Από 1-1-2001 το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 33.000.000 δραχμές. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 7.000.000 για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά το έτος 2001 τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 1999. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση.

Άρθρο 7

Παιδική μέριμνα

Το επίδομα παιδικής μέριμνας προσαυξάνεται από 1.1.2001 κατά 4,2%.

Άρθρο 8

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 σε 50.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 52100 δραχμές ή 152,90 Ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

Άρθρο 9

Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 σε 340.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 354.280 δραχμές ή 1039,70 Ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1984.

Άρθρο 10

Κατασκηνώσεις

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 σε 180.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 187.560 δραχμές ή 550,43 Ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 11

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7. της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.1999 σε 3.700.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 3.855.400 δραχμές ή 11.314,45 Ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.1999 σε 700.000 δραχμές, αναπροσαρμόζεται κατά 4,2% και διαμορφώνεται από 1.1.2001 σε 729.400 δραχμές ή 2.140,57 Ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις συμβαλλόμενες Τράπεζες.

Άρθρο 12

Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Οι συμβαλλόμενες Τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 40.000.000 δραχμών ή 117.388,11 Ευρώ, για το έτος 2001, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις Τράπεζες.

Άρθρο 13

Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις

Όσοι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν τις προϋποθέσεις βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής, όπως ρυθμίστηκαν με την από 30.07.1997 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ειδικότερα, όσοι υπήγοντο στις μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω ΣΣΕ (άρθρο Β-2.η), έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2001,προκειμένου να τύχουν των σχετικών βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, τροποποιουμένου αναλόγως του πρώτου εδαφίου της διάταξης Β-3 της άνω ΣΣΕ και συγκεκριμένα της εκεί αναφερομένης ημερομηνίας « … μέχρι την 31 Ιανουαρίου 1998…», αντί της οποίας τίθεται με την παρούσα « … μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2001 …». Κατά τα λοιπά η ανωτέρω Ειδική ΣΣΕ ισχύει ως έχει.

Άρθρο 14

Τελικές Διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις νόμων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2001 και λήγει την 31.12.2001, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τις Τράπεζες Για την Ο.Τ.Ο.Ε.

Θεόδωρος Πανταλάκης Δημήτριος Κουσελάς

Υποδιοικητής Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε.

Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Δημήτριος Μαντζούνης Ανδρέας Μπεκιάρης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γενικός Γραμματέας

της ALPHA BANK Ο.Τ.Ο.Ε.

Γεώργιος Μιχελής

Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής

της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος

Βύρωνας Μπαλλής

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

της EFG Eurobank Ergasias

Ιωάννης Μούργελας

Γενικός Διευθυντής

της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα