Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ο.Τ.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003

Στην Αθήνα, σήμερα την η Μαΐου 2002, στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, οδός Μασσαλίας 1, οι υπογράφοντες:

Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,

Δημήτριος Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK,

Γεώργιος Μιχελής, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος,

Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias και

Σταύρος Λεκκάκος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των προσαρτώμενων εξουσιοδοτήσεων και οι:

Δημήτριος Κουσελάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.,

Ανδρέας Μπεκιάρης, Γενικός Γραμματέας της Ο.Τ.Ο.Ε.,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα εξής:

H Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της με την από 29 Ιανουαρίου 2002 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους με την από 14 Φεβρουαρίου 2002 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια διαπραγματεύσεων και σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2002-2003.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του Ν.1876/1990, είναι οι εξής:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.

Ε.Τ.Ε.Β.Α. A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2002 αυξάνονται κατά 4,2% επί των βασικών μισθών της 31.12.2001 και διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2002

Κλιμ.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

658

625

591

1

659

626

593

2

661

627

594

3

663

629

595

4

664

630

596

5

665

631

598

6

666

633

599

7

668

634

600

8

669

636

602

9

671

637

603

10

672

638

604

11

673

639

606

12

675

641

607

13

676

642

608

14

677

644

610

15

683

645

611

16

692

646

613

17

701

653

614

18

709

662

615

19

719

669

616

20

728

677

618

21

737

685

619

22

746

693

621

23

755

700

622

24

764

708

623

25

773

716

625

26

782

724

626

27

791

732

629

28

800

739

29

809

747

30

818

755

31

827

32

836

33

846

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003 αυξάνονται κατά 3,8% επί των βασικών μισθών της 31.12.2002 και διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2003

Κλιμ.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

683

648

613

1

684

650

615

2

686

651

616

3

688

652

618

4

689

654

619

5

690

655

620

6

692

657

622

7

693

658

623

8

694

660

625

9

696

661

626

10

697

662

627

11

699

664

629

12

700

665

630

13

702

667

632

14

703

668

633

15

709

669

635

16

718

671

636

17

727

678

637

18

736

687

639

19

746

694

640

20

755

702

641

21

765

711

643

22

774

719

644

23

783

727

646

24

793

735

647

25

803

743

648

26

812

751

650

27

821

760

653

28

831

767

29

840

775

30

849

784

31

858

32

868

33

878

Αρθρο 2

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται ως εξής:

Από 1/1/2002

Παραμ.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

854

763

632

864

771

637

873

779

641

882

787

646

891

794

650

900

803

655

909

810

659

918

817

664

Από 1/1/2003

Παραμ.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

887

792

656

897

800

661

906

808

666

916

817

670

925

824

675

934

833

680

944

841

684

953

849

689

Αρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνίες

Υποδιευθυντής

Διευθυντής

Από 1/1/2002

1.020

1.186

Από 1/1/2003

1.059

1.231

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33º κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, ως εξής:

Υποδιευθυντής

Έτη Παραμονής

Από 1/1/2002

Από 1/1/2003

1

1.031

1.070

2

1.042

1.082

3

1.053

1.093

4

1.064

1.104

5

1.075

1.115

6

1.085

1.127

7

1.097

1.138

8

1.108

1.150

Διευθυντής

Έτη Παραμονής

Από 1/1/2002

Από 1/1/2003

1

1.198

1.243

2

1.211

1.257

3

1.224

1.271

4

1.237

1.284

5

1.249

1.297

6

1.262

1.310

7

1.274

1.323

8

1.287

1.336

Άρθρο 4

Τα κατά την 31-12-2001 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 5

Εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και ωράριο συναλλαγών

Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό σε 32 και τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται από 1-9-2002 ως ακολούθως:

Ωράριο εργασίας

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 7.45 – 15.15

Παρασκευή: 7.45 – 14.45

Ωράριο συναλλαγών

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 8.00 – 14.30

Παρασκευή: 8.00 – 14.00

Άρθρο 6

Στεγαστικά Δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, τα επιτόκια των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, ανάλογα με την κατηγορία του χορηγούμενου στεγαστικού δανείου, καθορίζονται ως εξής:

 

Ζώνη Α’ και Β’

Ζώνη Γ’

Από 1/1/2002

4%

3%

Τα ίδια επιτόκια ισχύουν και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 96.850 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 20.550 ευρώ για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2002 και 2003, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2001. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση.

Άρθρο 7

Παιδική μέριμνα

Το επίδομα παιδικής μέριμνας, που καταβάλλεται από τις τράπεζες, προσαυξάνεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και από 1.1.2003 κατά 3,8%.

 

Άρθρο 8

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 152,90 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και διαμορφώνεται σε 160 ευρώ και από 1.1.2003 κατά 3,8% σε 166 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

Άρθρο 9

Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 1039,70 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και διαμορφώνεται από σε 1084 ευρώ και από 1.1.2003 κατά 3,8% σε 1125 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1984.

Άρθρο 10

Κατασκηνώσεις

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 550,43 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και διαμορφώνεται σε 574 ευρώ και από 1.1.2003 κατά 3,8% σε 596 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 11

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 11.314,45 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 σε 12.000 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2003 σε 12.500 ευρώ μηνιαίως . Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.2001 σε 2.140,57 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 σε 2.500 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2003 σε 2.600 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Άρθρο 12

Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

 

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 125.000 ευρώ, για το έτος 2002 και με το ποσό των 130.000 ευρώ για το έτος 2003, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες.

 

Άρθρο 13

Τελικές Διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις Νόμων, Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2002 και λήγει την 31.12.2003, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 5 της παρούσης η ισχύς του οποίου αρχίζει από 1-9-2002, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα