Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ο.Τ.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Θεόδωρος Πανταλάκης, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς

Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζης της Ελλάδος,

Δημήτριος Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK,

Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias,

Λεωνίδας Ζώννιος, Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,

Βασίλειος Δρούγκας, Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των σχετικών εξουσιοδοτήσεων και οι:

Δημήτριος Τσουκαλάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.,

Αναστάσιος Γκιάτης, Γενικός Γραμματέας της Ο.Τ.Ο.Ε.,

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα εξής:

H Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της με την από 14 Ιανουαρίου 2004 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους με την από 18 Φεβρουαρίου 2004 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια διαπραγματεύσεων και σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2004-2005.

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του Ν.1876/1990, είναι οι εξής:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

SOCIETE GENERALE HELLAS

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

BANK SADERAT IRAN

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004

Κλιμάκια.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

725

668

633

1

726

670

635

2

727

671

636

3

728

672

638

4

729

674

639

5

730

675

640

6

731

677

642

7

732

678

643

8

733

680

645

9

734

681

646

10

735

682

647

11

736

684

649

12

737

685

650

13

738

687

652

14

739

688

653

15

740

689

655

16

741

691

656

17

745

698

657

18

754

707

659

19

765

714

660

20

774

722

661

21

784

731

663

22

794

739

664

23

803

747

666

24

814

755

667

25

824

763

668

26

834

771

670

27

843

780

672

28

853

787

 

29

863

795

 

30

872

804

 

31

882

 

 

32

892

 

 

33

903

 

 

 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004

Κλιμάκια.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

740

683

648

1

741

685

650

2

742

686

651

3

743

687

653

4

744

689

654

5

745

690

655

6

746

692

657

7

747

693

658

8

748

695

660

9

749

696

661

10

750

697

662

11

751

699

664

12

752

700

665

13

753

702

667

14

754

703

668

15

755

704

670

16

756

706

671

17

760

713

672

18

769

722

674

19

780

729

675

20

789

737

676

21

799

746

678

22

809

754

679

23

818

762

681

24

829

770

682

25

839

778

683

26

849

786

685

27

858

795

687

28

868

802

29

878

810

30

887

819

31

897

32

907

33

918

 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.8.2005 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/1/2005 μέχρι 31/8/2005

Κλιμάκια.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

762

703

667

1

763

706

670

2

764

707

671

3

765

708

673

4

766

710

674

5

767

711

675

6

768

713

677

7

769

714

678

8

770

716

680

9

771

717

681

10

773

718

682

11

774

720

684

12

775

721

685

13

776

723

687

14

777

724

688

15

778

725

690

16

779

727

691

17

783

734

692

18

792

744

694

19

803

751

695

20

813

759

696

21

823

768

698

22

833

777

699

23

843

785

701

24

854

793

702

25

864

801

703

26

874

810

706

27

884

819

708

28

894

826

29

904

834

30

914

844

31

924

32

934

33

946

 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.12.2005 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/9/2005 μέχρι 31/12/2005

Κλιμάκια.

Κύριο Προσωπικό

Βοηθητικό Προσωπικό

Προσωπικό Καθαριότητας

0

784

722

685

1

785

725

688

2

786

726

689

3

787

727

691

4

788

729

692

5

789

730

693

6

790

732

695

7

791

733

696

8

792

735

698

9

793

736

700

10

795

738

701

11

796

740

703

12

797

741

704

13

798

743

706

14

799

744

707

15

800

745

709

16

801

747

710

17

805

754

711

18

814

764

713

19

826

771

714

20

836

780

715

21

846

789

717

22

856

798

718

23

867

806

720

24

878

815

721

25

888

823

722

26

898

832

725

27

908

841

727

28

919

848

29

929

857

30

940

867

31

950

32

960

33

972

 

Άρθρο 2

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Κύριο Προσωπικό

Παραμονές

1/1/2004

1/7/2004

1/1/2005

1/9/2005

912

927

955

982

922

937

965

992

932

947

975

1002

942

957

986

1013

952

967

996

1024

961

976

1.005

1033

971

986

1.016

1044

981

996

1.026

1054

Βοηθητικό Προσωπικό

Παραμονές

1/1/2004

1/7/2004

1/1/2005

1/9/2005

813

828

853

876

821

836

861

884

829

844

869

893

839

854

880

904

846

861

887

911

855

870

896

920

864

879

905

930

872

887

914

939

Προσωπικό Καθαριότητας

Παραμονές

1/1/2004

1/7/2004

1/1/2005

1/9/2005

673

688

709

728

676

691

712

731

681

696

717

736

686

701

722

742

691

706

727

747

696

711

732

752

700

715

736

756

705

720

742

762

Άρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνίες

Υποδιευθυντής

Διευθυντής

Από 1/1 μέχρι 30/06/2004

1092

1271

Από 1/7 μέχρι 31/12/2004

1107

1286

Από 1/1 μέχρι 31/08/2005

1140

1325

Από 1/9 μέχρι 31/12/2005

1171

1361

Υποδιευθυντές

Κλιμάκια

Από 1/1  μέχρι 30/6/2004

Από 1/7  μέχρι 31/12/2004

Από 1/1  μέχρι 31/8/2005

Από 1/9  μέχρι 31/12/2005

1

1.103

1.118

1.152

1184

2

1.116

1.131

1.165

1197

3

1.127

1.142

1.176

1208

4

1.139

1.154

1.189

1222

5

1.150

1.165

1.200

1233

6

1.163

1.178

1.213

1246

7

1.174

1.189

1.225

1259

8

1.187

1.202

1.238

1272

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33º

κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Διευθυντές

Κλιμάκια

Από 1/1  μέχρι 30/6/2004

Από 1/7  μέχρι 31/12/2004

Από 1/1  μέχρι 31/8/2005

Από 1/9  μέχρι 31/12/2005

1

1.284

1.299

1.338

1374

2

1.299

1.314

1.353

1390

3

1.313

1.328

1.368

1405

4

1.327

1.342

1.382

1420

5

1.340

1.355

1.396

1434

6

1.354

1.369

1.410

1448

7

1.368

1.383

1.424

1463

8

1.381

1.396

1.438

1477

 

Άρθρο 4

Τα κατά την 31-12-2003 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Άρθρο 5

Επίδομα Γάμου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα έγγαμους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος-η, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους δύο συζύγους, ακόμη κι αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος.

Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και με τους αυτούς όρους στους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 6

Στεγαστικά Δάνεια

Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθιερώνεται μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%.

Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 22.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2004 και 2005, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2003. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση.

Άρθρο 7

Ετήσιες Κανονικές Άδειες

Κάθε εργαζόμενος με τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης από την πρόσληψή του δικαιούται άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα επόμενα έτη η κανονική άδεια μετ’ αποδοχών χορηγείται λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας, είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας, είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες

με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας, είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα αδείας.

Άρθρο 8

Άδειες σπουδών για εξετάσεις

Οι άδειες σπουδών στις ανώτερες, ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, για εξετάσεις χορηγούνται στους εργαζόμενους-ες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άδεια που ο εργαζόμενος-η δικαιούται από άλλη αιτία. Τυχόν ευνοϊκότερες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, δεν θίγονται.

Άρθρο 9

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 166 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 175 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 184 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996.

Άρθρο 10

Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 1125 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1180 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1240 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1984.

Άρθρο 11

Κατασκηνώσεις

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 596 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 626 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 657 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 12

Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου

για τη φροντίδα παιδιών

Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 13

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 12.500 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.125 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.781 ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 2.600 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.730 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.867 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Άρθρο 14

Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 136.500 ευρώ, για το έτος 2004 και με το ποσό των 143.400 ευρώ για το έτος 2005, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες.

Άρθρο 15

Εφάπαξ ενίσχυση ΟΤΟΕ

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 300.000 ευρώ, για το έτος 2004 και με το ποσό των 300.000 ευρώ για το έτος 2005, την Ο.Τ.Ο.Ε., για τη συντήρηση του κτιρίου της.

Άρθρο 16

Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις

Στους Τραπεζοϋπαλλήλους τους οποίους αφορούν οι συνδικαλιστικές ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 30/7/1997, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., συμπληρουμένου με την παρούσα αντιστοίχως του κεφαλαίου Α’ της παραπάνω ΣΣΕ. Για το σκοπό της παρούσας ρύθμισης και μόνον, τα αποτελέσματα της από 30/7/1997 ΣΣΕ, έχουν αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος αυτής, ο δε χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης επεκτείνεται μέχρι και την 30/9/2004.

Άρθρο 17

Τελικές Διατάξεις

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2005, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα