Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στην Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης για το αν έγινε σωστά ο υπολογισμός του  επιδόματος αδείας σύμφωνα με την νομοθεσία.

Αθήνα, 11/7/2013
Α.Π. 26

Προς την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης
κ. Λ. Λαχάνου
κυρία Διευθύντρια,

Όπως γνωρίζετε η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 προβλέπει ότι το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες αδείας που, κατά τον Α.Ν. 539/45, δικαιούται ο εργαζόμενος (με ανώτατο όριο τα 15 ημερομίσθια). Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 539/45 ως βάση για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας λαμβάνονται οι συνήθεις αποδοχές. Όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία και στη νομολογία, για τον προσδιορισμό των συνήθων αποδοχών δεν λαμβάνεται ως βάση ο τελευταίος καταβληθείς μισθός ή ο μισθός που θα λάβει ο εργαζόμενος κατά το μήνα λήψης της άδειάς του, αλλά ο μέσος όρος των αποδοχών του συνολικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από τη λήψη της προηγούμενης άδειας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα ζητάμε να μας ενημερώσετε για το αν η Τράπεζα προέβη στον υπολογισμό του επιδόματος αδείας που χορήγησε στους συναδέλφους σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση σας ζητάμε να συμμορφωθείτε με τις ως άνω διατάξεις.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα