Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Εκπαίδευση και συνεχής επιμόρφωση των Υπαλλήλων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αιτούσα την επιστολή που αποστείλαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ κ. Τιρκό ως προς τους βασικούς άξονες για την καλύτερη οργάνωση του τομέα της «εκπαίδευσης των εργαζομένων», τομέα σημαντικό κατά τη γνώμη μας τόσο για εσάς τους ίδιους, όσο και για την Τράπεζα.

Ζητάμε από τον κ. Τιρκό να υποστηρίξει και να προωθήσει προγράμματα που επιτρέπουν τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι υπάλληλοι του τομέα Εκπαίδευσης εκτελούν αρκετά καλά την δουλειά τους σύμφωνα με τις εντολές που τους δίνει η Διοίκηση. Είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουν και όραμα και ικανότητες για να προωθήσουν αποτελεσματικά τέτοιου είδους προγράμματα, όμως απαιτείται και η σχετική βούληση της Τράπεζας.

Το σχετικό σχέδιο θα αναρτηθεί και στο site του Συλλόγου www.sygte.gr τις επόμενες ημέρες , και αναμένουμε εντός μίας εβδομάδας να αποστείλετε τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις σας επί αυτού και θα ληφθούν υπόψη. Το τελικό σχέδιο θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου και στην συνέχεια θα το υποβάλλουμε στη Διοίκηση της Τράπεζας για διάλογο και διαπραγμάτευση με στόχο την κατάρτιση νέου συστήματος αξιολόγησης.

Αθήνα, 22/10/2010

Α.Π. 369

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ

κ. Τιρκό Φ.

κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

1.Η επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση τόσο των εργαζομένων, όσο και της Τράπεζας. Στόχοι της παρεχόμενης από την Τράπεζα εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της υπηρεσιακής κατάρτισης και εμπειρίας, η έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή των γνώσεων και ειδικοτήτων στις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οργάνωσης και της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής.

2. Για την αποτελεσματική προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση της απασχόλησης, ενόψει αναδιαρθρώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, από τις οργανωτικές μεταβολές και την εισαγωγή νέων τραπεζικών εργασιών, η Τράπεζα οφείλει να σχεδιάζει αποτελεσματικά και να παρέχει έγκαιρα την κατάλληλη επιμόρφωση στους εργαζόμενους, ιδίως σε εκείνους που κατέχουν θέσεις των οποίων το αντικείμενο μεταβάλλεται σημαντικά.

3. Η εκπαίδευση αφορά το σύνολο του προσωπικού και είναι συνεχής και ανάλογη με τις ανάγκες επιμόρφωσης του εργαζομένου, από την αρχή και καθ΄ όλη την διάρκεια της υπηρεσιακής του ζωής. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει και υποδεικνύει η Τράπεζα με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της αποδοτικότητάς τους.

4. Η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την κατάρτιση και την εν γένει εκπαίδευση του Προσωπικού ιδίως στις περιπτώσεις εισαγωγής νέων προγραμμάτων, προϊόντων, και των κάθε φορά επιλεγόμενων επιχειρηματικών πρακτικών.

5. Όταν η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται είτε αμοιβή ανάλογη της χρονικής διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση το ωρομίσθιο που τους αντιστοιχεί, είτε επαύξηση της διάρκειας κανονικής άδειας αναψυχής σε τόσες ημέρες όσες συμπληρώνονται με βάση τις ώρες παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ειδικότερα η Τράπεζα οφείλει να εφαρμόζει πολιτικές και συστήματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, τόσο κατά την πρόσληψη, όσο και τη μετέπειτα εργασιακή του πορεία

Η επιμόρφωση του προσωπικού της Τράπεζας πρέπει να αναφέρεται στους παρακάτω τομείς Επιμόρφωσης: Βασική Εκπαίδευση, Τραπεζικές Εργασίες, Εμπορική Επιμόρφωση, Διοικητική Επιμόρφωση, Οικονομική Επιμόρφωση, Γενική Επιμόρφωση και προγράμματα Η/Υ.

Περαιτέρω πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δυνατότητας εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης με την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική μορφή (eBook), ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταπεξέρχονται διαρκώς στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εσωτερικό διαδίκτυο της Τράπεζας, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση από απόσταση παρέχοντας γνώσεις για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Συμμετοχή σε προγράμματα εκτός Τραπέζης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια έγκριτων φορέων επαγγελματικής επιμόρφωσης, εντός και εκτός Ελλάδος, συμβάλλει στην παρακολούθηση των εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα.

Συμμετοχή σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ενίσχυση του θεσμού Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών και συμμετοχής του προσωπικού σε Μακροχρόνια Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Προγράμματα Ξένων Γλωσσών

Υποστήριξη της εκμάθησης, βελτίωσης ή εξειδίκευσης των γνώσεων του προσωπικού στις ξένες γλώσσες . Τονίζουμε ότι όρος απαράβατος σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί, πρωταρχικά, η χρησιμοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας από όλους τους υπαλλήλους στην Γενική Τράπεζα, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να τηρούν καμία εντολή για υποβολή των αιτημάτων και εγγράφων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή σε προγράμματα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) – εκπαιδευτικού βραχίονα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) – το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, την εμπορική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων.

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή του προσωπικού σε εξειδικευμένα σεμινάρια για την υποστήριξη θεμάτων ξεπλύματος χρήματος, πιστωτικών καρτών και εργασιών back office.

Τέλος πρώτιστη μέριμνα της Τράπεζας πρέπει να είναι η δημιουργία προγράμματος «Βασικής Εκπαίδευσης» για την ομαλή και όσο το δυνατόν γρηγορότερη ένταξη των νεοεισερχομένων υπαλλήλων στο περιβάλλον της Τράπεζας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ                                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα