Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ


Διευκρινίσεις για το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων να ελέγχουν εάν ο ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, ένας ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση των πλασματικών όποτε επιθυμεί , ωστόσο, εάν τα πλασματικά απαιτούνται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση μαζί με τη συνταξιοδότηση.

Κρίνεται δηλαδή, ότι όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης είχαν λανθασμένη πεποίθηση ότι θεμελιώνουν σχετικό δικαίωμα με όσες ημέρες ασφάλισης είχαν ήδη πραγματοποιήσει, και για το λόγο αυτό δεν ζήτησαν στην αρχική αίτησή τους αναγνώριση κάποιων από τους πλασματικούς χρόνους των αρ. 39 και 40 του ν. 3996/2011, θα πρέπει – εφόσον δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης – να θεωρείται ότι εμπεριέχεται και αίτημα για αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων από τους ως άνω πλασματικούς χρόνους , κατόπιν επιλογής και γραπτής συναίνεσης του ενδιαφερομένου πάνω στο σώμα της αίτησης, ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρωθεί από τον αιτούντα οι αντίστοιχες ενδείξεις στο έντυπο της αίτησης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ότι λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στην ασφαλιστική νομοθεσία με την ψήφιση των ν. 3863/2012, 3996/2011 και μετέπειτα του ν. 4093/2012 (σταδιακή κατά περίπτωση αύξηση τόσο του χρόνου ασφάλισης όσο και των ορίων ηλικίας, ύπαρξη διευρυμένων πλασματικών χρόνων, υφιστάμενος περιορισμός στο κατ΄ έτος ανώτατο όριο αναγωνριστέου χρόνου) , θα πρέπει κατά την υποβολή από τον ασφαλισμένο της μεταγενέστερης δήλωσής του/γραπτής συναίνεσης για αναγνώριση πλασματικού χρόνου – κατά τα ως άνω αναφερόμενα – να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ασφαλιστικά του δεδομένα, προκειμένου να μην υπάρξουν αιτήσεις συνταξιοδότησης βασισμένες σε λανθασμένα στοιχεία και περαιτέρω απορριπτικές επ΄ αυτών αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα